Ocena brak

Powstanie Styczniowe - DZIAŁANIE RZĄDU NARODOWEGO I INGERENCJA BIAŁYCH W POWSTANIE

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

Naczelnikowi Warszawy, Stefanowi Bobrowskiemu, udało się zreorganizować powstańców, zorganizować zaopatrzenie i łączność. Wprowadził on też w życie dekret uwłaszczeniowy, odebrany jednak dość biernie przez chłopów. W lutym 1863 roku podpisana została prusko - rosyjska konwencja Alvenslebena o wzajemnej pomocy i współpracy przy zwalczaniu powstania w Polsce. Doprowadziło to do poparcia sprawy polskiej przez Anglię i Francję oraz uaktywnienie się Hotelu Lambert. Do powstania przyłączyli się biali, i z ich inicjatywy 11 marca dyktatorem został Marian Langiewicz.

Mimo zwycięskich bitew (Staszów, Grochowiska), poniósł on jednak dotkliwe straty i został internowany z Galicji. W maju Tymczasowy Rząd Narodowy przekształcił się w Rząd Narodowy, składający się z 5 członków, którym podlegały wydziały: spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, wojska, skarbu i prasy. Łącznikiem między nimi był sekretarz stanu. Powstało też niezależne sądownictwo. Ogólnie stworzono sprawnie działający, podziemny aparat państwowy. W czerwcu biali ponownie przejęli władzę z Karolem Majewskim na czele. Ich działania jednak hamowały tylko prace Rządu Narodowego i wprowadzanie w życie dekretów uwłaszczeniowych.

Podobne prace

Do góry