Ocena brak

Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

Autor /MeneuntokeSop Dodano /11.07.2007

Zasadniczo każdy człowiek pod wpływem pewnych warunków może stać się narkomanem. Te warunki to różne przyczyny i drogi prowadzące do nałogu. Są one w każdym przypadku inne.
Czasem przyczyną jest wpływ grupy rówieśników, w której „przyprawianie” należy do dobrego tonu i nobilituje jednostkę w oczach kolegów. Innym razem nałóg staje się wynikiem panującej w danym kręgu młodzieżowej mody na „ćpanie” lub ciekawości nastolatka, jakie to też przeżycia wywołuje narkotyk. Przyczyną ucieczki w narkotyki są także różnorodne trudności życiowe młodego człowieka, związane z rodziną, szkołą albo np. zawiedzioną miłością. Wreszcie czynnikiem takim bywają również problemy i niepokoje egzystencjalne, często głęboko przeżywane przez młodzież, zwłaszcza w wieku dorastania. Kolejną przyczyną może być chęć odurzenia się, celu przeżycia przyjemnych chwil, a także skłonności biologiczne. Inne przyczyny to: naśladownictwo dorosłych, łatwa dostępność narkotyków, ucieczka przed negatywnymi emocjami.
W niniejszej pracy zostaną przedstawione bliżej wszystkie te przyczyny, dla których młodzież sięga po narkotyki.
Należy jednak zwrócić uwagę, że przecież wielu młodych ludzi styka się z grupami „ćpunów” i z kręgiem mody na narkotyki, a także doświadcza różnych trudności życiowych i przeżywa dylematy egzystencjalne, lecz tylko niektórzy z nich stają się narkomanami. Dlaczego tak się dzieje? Co decyduje o tym, że jeden nastolatek popada w nałóg, a inny nie, choć działają na niego te same czynniki zewnętrzne?
Otóż decyduje o tym typ psychiki (dokładniej – osobowości) jednostki. Pewne typy psychiczne są jak gdyby bardziej podatne na wpływ wymienionych czynników. Tym też tłumaczy fakt, że np. spośród dwóch braci, którzy żyją w identycznych warunkach, jeden może stać się narkomanem, a drugi np. wybitnym sportowcem.
Należy jednak pamiętać, że typ psychiki nie jest wrodzony. Kształtuje się on w toku rozwoju i wychowania człowieka i zależy od wielu różnych czynników, głównie zaś od wpływu na nastolatka rodziców, nauczycieli, rówieśników.
Istnieją dwie zasadnicze grupy przyczyn powstawania narkomanii: z jednej strony są to pewne związane z osobą szczególne cechy psychiki człowieka, ukształtowane głównie przez dom, szkołę i grupy rówieśnicze, z drugiej zaś – czynniki zewnętrzne, tak jak wpływ kolegów, narkomańska ciekawość, trudności życiowe czy inne problemy osobiste.
Największe niebezpieczeństwo powstania nałogu występuje wówczas, gdy obydwie te grupy przyczyn zaistnieją jednocześnie, a więc kiedy dziewczyna lub chłopak – wykazujący owe szczególne predyspozycje psychiczne – znajdzie się w kręgu wpływu grupy narkomanów lub młodzieżowej mody na narkotyki, albo też gdy przeżywa jakieś problemy. Trzeba podkreślić, że uzależnieniu narkotycznemu znacznie sprzyja łatwy dostęp do środków odurzających.

Podobne prace

Do góry