Ocena brak

Powiat - Administracja zespolona

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Zespolenia aparatu administracyjnego występuje na wszystkich płaszczyznach administracji samorządowej

  • Zasada zespolenia wyrażona jest w art. 33 ustawy powiatowej. Zgodnie z tym przepisem zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administracje zespoloną.

  • Zasada ta oznacza skoncentrowanie całego administracyjnego aparatu pomocniczego w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. Jest to jedna z gwarancji zbudowania silnej władzy administracji ogólnej na poszczególnych stopniach podziału terytorialnego.

  • Zasada zespolenia nie jest w powiecie realizowana w pełnej postaci – poza strukturą starostwa pozostaje bowiem część jednostek organizacyjnych, które są aparatem pomocniczym kierowników służb i inspekcji (komenda policji, komenda straży pożarnej).

  • Do realizacji tej zasady nie jest konieczne zespolenie finansowe, czyli włączenie budżetu określonej służby czy inspekcji do budżetu powiatu. Najistotniejsze jest zespolenie osobowe i kompetencyjne.

  • Aspekt osobowy oznacza uzyskanie przez starostę stanowiącego wpływu na obsadę najważniejszych stanowisk w powiatowej administracji zespolonej poprzez powoływanie kierowników powiatowych służb, inspekcji oraz straży albo uzgadnianie tych decyzji, jeśli podmiotem powołującym jest organ wojewódzki.

  • Zespolenie kompetencyjne polega na wykonywaniu przez starostę wobec powiatowych służb, inspekcji i straży kompetencji umożliwiających kształtowanie polityki powiatu.

Podobne prace

Do góry