Ocena brak

Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013

Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne tezy.

Najwięcej sprzeciwów wywołuje nauka o jedności formy. Z kilku źródeł(Peckham, Bartłomiej z Capui i Roger Marston) dowiadujemy się, że w latach1269-1271 Tomasz osobiście brał udział w dyspucie na t en temat (Peckham i Marstonbyli jej uczestnikami). Relacje z niej są bardzo różne. Peckham mówi tak:

Tylko my trwaliśmy przy niej, broniąc jej, póki on sam [Tomasz] wszystkichswoich twierdzeń, którym mogła grozić nagana, jako doktor pokornynie poddał napomnieniom magistrów paryskich.

Nos soli ei adstitimus [...] defendendo, donec ipse [scil. fr. Thomas]omnes positiones suas, quibus possit imminere correctio, sicut doctor humilissubjecit moderamini Parisiensium magistrorum.

A dalej mówi o Tomaszu, że był mocno zwalczany nawet przez współbraci(etiam a fratribus propriis arguebatur acute).

Marston zaś mówi, że pogląd Tomasza potępiono wówczas, jako przeciwnytwierdzeniom i nauce świętych, a zwłaszcza Augustyna i Anzelma {contrariasanctorum assertionibus et doctrinae, etpraecipue Augustini et Anselmi).

P e c k h am wymienia trudności teologiczne płynące z tej nauki, a zwłaszczaniemożność utrzymania jedności ciała żywego i martwego, która uderzaw kult relikwii. Stąd wyciągano wnioski, że nauka o jedności formy ma źródłow awerroizmie. Tak samo, jak wiemy, Kilwardby widział w niej zagrożenie dlatezy o identyczności ciała Chrystusa za życia i po śmierci. P e c k h am twierdzi, żetezę o wielości form uznawał wówczas cały świat {tenuithactenus totus mundus).

Pozycje Tomaszowe atakuje się z dwóch stron, podpisując własne poglądyimieniem Augustyna lub przedstawiając tezy tomistyczne jako groźne dladogmatów. O mało co, w roku 1270 nie potępiono tez Tomasza o jedności formyi niezłożoności aniołów z materii i formy. Pewne tezy Tomasza doczekałysię potępienia siedem lat później, już po jego śmierci.

Podobne prace

Do góry