Ocena brak

Poszerzenie horyzontów dla młodzieży po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Autor /Atornedeere Dodano /09.11.2005

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE?

Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej:
· Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE;
· Uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomów przy staraniach o pracę.


Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży zakłada m.in.:
· Podnoszenie jakości nauczania
· Rozpowszechnianie języków państw członkowskich
· Popieranie wymiany studentów, uczniów i nauczycieli
· Rozwój współpracy między szkołami i uczelniami
· Rozwój edukacji zaocznej

Podobnie jak wszystkim obywatelom Unii, młodzieży w krajach członkowskich przysługuje:
· Prawo swobodnego podróżowania
· Prawo osiedlania się i podejmowania pracy na terenie UE
· Możliwość wybierania i bycia wybranym do Parlamentu Europejskiego (po osiągnięciu pełnoletności)


Unia Europejska z jednej strony popiera rozwój wolnego rynku, z drugiej – chroni najsłabsze grupy społeczne, które z różnych powodów nie dają sobie rady w warunkach konkurencji. Uchwalona przez kraje UE w 1989r. Karta Praw Socjalnych na razie jest ich uroczystą deklaracją.

Karta Praw Socjalnych deklaruje m.in.:
· Prawa dzieci i młodzieży do ochrony podczas zatrudnienia (nie wolno zatrudniać młodzieży poniżej 15 lat, a do pracy nocnej – w wieku 15 – 18 lat)
· Prawo do podjęcia pracy w każdym państwie UE na takich samych warunkach, na jakich zatrudniani są obywatele państwa przyjmującego
· Prawo do poprawy warunków pracy i życia
· Prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przede wszystkim międzynarodowymi
· Prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania
· Prawo osób niepełnosprawnych do integracji zawodowej i społecznej.


Swoboda przepływu towarów, kapitału, osób i usług to cztery fundamentalne zasady funkcjonowania jednolitego rynku UE. W dłuższej perspektywie postępy integracji zależą między innymi od skuteczności współpracy państw członkowskich w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego. Swoboda przepływu osób umożliwia każdemu obywatelowi UE osiedlanie się, podejmowanie pracy oraz korzystanie z wszelkich praw socjalnych w dowolnym państwie członkowskim. Aby jednak w rzeczywistości można było z tego przywileju skorzystać przydatna jest znajomość języka, możliwość posługiwania się wcześniej zdobytymi dyplomami i świadectwami uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Polityka UE w dziedzinie edukacji i spraw młodzieży realizowana jest w powiązaniu z polityką gospodarczą i społeczną jako narzędzie kształtowania rynku pracy. Dlatego państwa członkowskie podejmują współpracę wzajemnego uznawania dyplomów, wymiany młodzieży szkolnej i akademickiej, nauki języków i rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Swobodny przepływ osób dotyczy wszystkich grup, a więc również studentów. Obywatele UE uczący się czy studiujący mają prawo wyboru miejsca – uczelni lub szkoły – w którymkolwiek z państw Piętnastki. Obecnie jest to również możliwe w przypadku obywateli naszego kraju, ale wiąże się z wysokimi ko0sztami, związanymi z opłatami za studia i utrudnionym dostępem do stypendiów. Sytuacja osób będących obywatelami Unii Europejskiej jest znacznie lepsza. Mają oni prawo do korzystania z tych samych praw co studenci z kraju przyjmującego, będącego członkiem UE.
Lepszy start młodych ludzi w dorosłe życie jest istotnym elementem wychowania. Kształtowanie dorastającej młodzieży, aktywnej społecznie, przedsiębiorczej i zaradnej życiowo to – wraz z właściwym wykształceniem – dobre remedium na problemy bezrobocia. Młodzież aktywna będzie bardziej odporna na chwilowe klęski i niepowodzenia związane z wchodzeniem w dorosłe życie.

Aktywność młodych na polu przedsiębiorczości należy wspierać:
· Udzielaniem odpowiednich kredytów
· Dostosowaniem kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy
· Rozwojem poradnictwa zawodowego
· Ułatwieniem tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także rodzinnych.

Dla młodych ludzi nowoczesna wieś stwarza duże szanse. Mogą oni szukać swojego miejsca w relacji zbytu, przetwórstwa, dystrybucji, kontaktu z konsumentem, czyli w tym, z czym dzisiejszy rolnik ma problemy


Z DOBRĄ PRACĄ NIE ZGINIESZ

Praca za granicą może być wspaniałą przygodą. Poznaje się inny kraj, inną kulturę, zdobywa się doświadczenie. Chociaż rynek Europy Zachodniej otworzy się dla Polaków dopiero za kilka lat, warto już dziś wiedzieć, jakie szanse będziemy mieli w krajach Piętnastki.

Kto będzie potrzebny????

Oczywiście, jednoznacznej odpowiedzi jak będzie wyglądał rynek pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nikt nie zna. Na dodatek prognozy międzynarodowych specjalistów bywają sprzeczne. Wszystko będzie zależało od tego, jak potoczą się procesy gospodarcze w krajach UE i USA. Wiadomo, że im szybszy wzrost gospodarczy, tym więcej nowych miejsc pracy. Z całą pewnością można powiedzieć tylko to, że nasz rodzimy rynek pracy będzie się stopniowo upodabniał do tego w krajach należących do zjednoczonej Europy. W przewidywaniach specjalistów powtarza się podstawowa tendencja, już na stale zmieniająca rynek: miejsca pracy przesuwają się z sektorów zajmujących się produkcją do wszystkich innych związanych z usługami.

Co to konkretnie znaczy????

Mianowicie, w związku z powstawaniem coraz większej liczby firm, nie tylko na Zachodzie, ale również w naszym kraju, na pewno zwiększy się zapotrzebowanie na prawników. Szczególnie tych z dobrą znajomością prawa cywilnego. Z chwilą otwarcia się polskiego rynku, wzrośnie też konkurencja ze strony firm zachodnich. Dlatego potrzebni będą nie tylko doradcy prawni, ale także dobrze zorientowani w gospodarce europejskiej ekonomiści. Z całą pewnością pojawią się również nowe możliwości dla polskich menedżerów.
Na zatrudnienie mogą liczyć też informatycy i specjaliści od programowania. W branży informatycznej w Unii jest aż milion wolnych miejsc pracy. Nie jest tajemnicą, że polscy informatycy mają tu ogromne szanse. Są świetnie wykształceni, znają języki, a przede wszystkim nie brakuje im pomysłów i świeżego spojrzenia na swoją pracę. Już dziś chętnie zatrudniliby ich Niemcy i Irlandczycy.
Nie bez szans są tłumacze tekstowi i symultaniczni (czyli tacy, którzy np. na konferencjach na bieżąco tłumaczą wypowiedzi uczestników dyskusji).
Pracy nie powinno zabraknąć też dla wszystkich osób obeznanych z tematyką integracji europejskiej, czyli: absolwentów studiów europejskich, a także stosunków międzynarodowych, politologów oraz osób zajmujących się obsługą samorządów terytorialnych w zakresie prawa unijnego.
W krajach zachodnich dużą uwagę poświęca się ludziom starszym i niepełnosprawnym. Dlatego cenni będą pracownicy socjalni, lekarze i pielęgniarki, które zresztą już dziś znalazłyby pracę np. w Norwegii. Choć niewiele z nich spełnia teraz wszystkie wymagania Norwegów: wyższe wykształcenie i znajomość angielskiego.
Swoją przyszłość związać z pracą na Zachodzie będą mogli także fachowcy w wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które właśnie powstają.
Co ciekawe, do zawodów przyszłości nie będą należały tylko te techniczne dla umysłów ścisłych. Kto chce zajmować się szeroko rozumianą branżą rozrywki, też będzie poszukiwany w zjednoczonej Europie. Wiele lat temu w Polsce takie osoby nazywano kaowcami, teraz ten zawód otrzymał nazwę – specjalista od organizacji wolnego czasu i nowych form rozrywki.
Spokojni o przyszłość mogą być też psychoterapeuci, bo z badań wynika, że liczba miejsc pracy dla specjalistów w tej dziedzinie będzie rosła.

Kto może stracić????

Z całą pewnością spadnie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. Z chwilą wejścia do Unii będziemy mieli równe prawa z pracownikami z Piętnastki. Pracodawcy, dając nam, jak do tej pory, pracę na budowach czy przy zbiórce owoców, będą z tego powodu ponosili dodatkowe koszty, czego mogą uniknąć przy zatrudnieniu „na czarno”. Automatycznie Polacy nie będą już tanimi i atrakcyjnymi pracownikami. Być może wówczas zastąpią nas ludzie z krajów byłego Związku Radzieckiego.

U nas też będzie lepiej!!!!

Nie należy jednak przeceniać rynku pracy na Zachodzie. Zdaniem specjalistów, po wkroczeniu Polski do Unii i u nas sytuacja zmieniła się na lepsze. Polski rynek stanie się atrakcyjniejszy dla młodych ludzi, powstaną nowe i ciekawe miejsca pracy. Niewykluczone, że o dobrą pracę i możliwość awansu na pewno łatwiej będzie we własnym kraju niż poza jego granicami. Wiele międzynarodowych firm, otwierając w Polsce swoje filie, na pewno będzie zatrudniała osoby, które są specjalistami, znają język angielski, ale przede wszystkim bardzo dobrze mówią po polsku, znają polskie realia, tutejsze tradycje, zwyczaje, czasem niuanse prawne. A kto będzie lepszy niż sami Polacy?


Co możesz zrobić już dziś, jeżeli kiedyś chcesz pracować za granicą

1
SZLIFUJ JĘZYKI OBCE
Wysokie kwalifikacje w jakiejś dziedzinie mogą nie wystarczyć. Jeśli zależy Ci na dobrej pracy, musisz jeszcze władać jakimś językiem obcym. Najlepiej oczywiście językiem kraju, w którym chcesz pracować. I nie trzeba chyba przypominać, że wszędzie niezbędne jest, w miarę swobodne, posługiwanie się językiem angielskim. Ze względu na potęgę gospodarki niemieckiej, a także silne zainteresowanie krajów Unii Europejskiej rynkiem rosyjskim nie należy lekceważyć języka niemieckiego i rosyjskiego.

2
IDŹ NA KURS OBSŁUGI KOMPUTERA
Oprócz znajomości języków, od potencjalnego pracownika wymagana jest też umiejętność posługiwania się komputerem, nie tylko jako maszyną do pisania. Z pewnością konieczne będzie swobodne korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej oraz swobodne posługiwanie się programami używanymi w biurach.

3
WYBIERZ RENOMOWANĄ UCZELNIĘ
W staraniach o pracę na Zachodzie mile widziany jest dyplom zdobyty za granicą. Ale i ten otrzymany na którejś z kilku głównych polskich uczelni wcale nie będzie taki zły. Jeśli tylko na tym nie poprzestaniesz.

4
ZDOBYWAJ DOŚWIADCZENIE
Same studia to jeszcze nie wszystko. Liczy się cały Twój życiorys, z którego jasno wynika, jakie umiejętności i doświadczenia zdobyłeś do tej pory. Musisz też pamiętać o tym, by wszystkie szkolenia i znajomość języków obcych potwierdzać odpowiednimi certyfikatami. Podczas studiów staraj się o wyjazd na stypendium zagraniczne i, chociaż czasową, pracę w swoim zawodzie, by zdobyć doświadczenie. Znaczenie może mieć nawet, tak dziś popularny wśród młodych ludzi wolontariat. Na pewno pomoże Ci znaleźć zatrudnienie w lepszej firmie.

5
POZNAJ OBCĄ KULTURĘ
Koniecznie zapoznaj się z kulturą i zwyczajami kraju, do którego chciałbyś wyjechać. Czytaj o jego historii i wydarzeniach współczesnych, a przede wszystkim nawiąż osobiste kontakty z obywatelami tego kraju (na przykład koresponduj z nimi przez Internet)

6
NAUCZ SIĘ REKLAMOWAĆ SIEBIE
Dowiedz się jak poprawnie pisać CV i listy motywacyjne, by były oryginalne. Staraj się podczas rozmowy o pracę jak najlepiej zareklamować siebie, by w efekcie właśnie Ciebie pracodawca wybrał z tłumu kandydatów. Nie lekceważ więc zajęć lub kursów z autoprezentacji.

Do góry