Ocena brak

Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

Autor /bob Dodano /11.04.2011

W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie uczestnictwa w kulturze.

Proces, który moglibyśmy nazwać procesem "dojrzewania przestępczego", złożony jest z dwóch stadiów: stadium reaktywnego, genetycznie wcześniejszego i charakteryzującego się tym, że zachowania przestępcze stanowią bezpośrednią reakcję na pewne warunki środowiskowe lub też próbę rozwiązania konfliktu wynikającego ze zderzenia potrzeb jednostki z wymaganiami zewnętrznymi, i stadium autonomicznego, zaczynającego się później (około 17-18 r.ż.), gdy zachowania przestępcze zautonomizowały się od strony motywacyjnej i uniezależniły od swoich pierwotnych przyczyn.

W tym rozumieniu o zachowaniu przestępczym jednostki można mówić jako o sposobie regulacji jej stosunków z otoczeniem, a os bowościowe przesłanki tej formy regulacji należałoby raczej lokalizować w różnicach nastawień wobec rzeczywistości niż cechach osobowości, np. agresywności.

Podobne prace

Do góry