Ocena brak

POSTSTRUKTURALIZM

Autor /aleKac Dodano /12.11.2012

 

POSTSTRUKTURALIZM <łc. post = po + —> 'strukturalizm') ang. poststructuralism; fr. poststructuralisme; nm. Poststrukturalismus

Odmiana -^ postmodernizmu, jaka się ukształtowała we Francji (m. in. M. Foucault, J. Derrida), wywodząca się z kryty­cznej reakcji na strukturalizm, z którego w szczególności przyjmuje tezę F. de Saussuer'a, że znaczenia słów wytyczane są przez ich wzajemne relacje syntaktyczne, a nie przez odniesienia do przedmiotów pozajęzykowych, odrzuca zaś tezę, że ta­kie źródła słów, jak formy życia społecz­nego czy indywidualna nieświadomość, same miałyby podlegać prawom struktu­ralnym. Odrzucenie odpowiedniości mię­dzy językiem a światem pozajęzykowym, a co za tym idzie — odrzucenie także poję­cia obiektywnej rzeczywistości i prawdy, pozwala identyfikować poststrukturalizm z typowym postmodernizmem. Manife­stowanie charakterystycznej dla obu po­stawy relatywizmu i sceptycyzmu, cenią­cej raczej to, co bezkształtne, spontaniczne i subiektywne, antycypował F. W. Nie­tzsche, który podważał możliwość obie­ktywnego poznania (—> perspektywizm), utorowała też temu drogę psychoanali­tyczna destrukcja ludzkiego „ja".

Podobne prace

Do góry