Ocena brak

POSTPREDYKAMENTY (metakategorie)

Autor /aleKac Dodano /12.11.2012

 

POSTPREDYKAMENTY (metakategorie) (tłum. nłc. , będą­cego z kolei tłumaczeruem gr. ) gr. hypotheoriia; ang. postpredicaments; fr. postpredicaments; nm. Postpradikamente

W logice tradycyjnej: pięć pojęć lub rela­cji rozpatrywanych szczegółowo w koń­cowych rozdziałach (X-XV) Kategorii Ary­stotelesa (rozdziały te już w starożytności uważano za późniejszy dodatek). Są to różne znaczenia następujących określeń: 1) bycie przeciwstawnym (antikeisthai, oppositio) — relacja, przeciwieństwo, brak, sprzeczność (-4 przeciwstawność); 2) by­cie wcześniejszym {próteron, prius), czyli pierwszeństwo — czas, poznanie, god­ność, natura, przyczynowość; 3) bycie jed­noczesnym {hama, simul), czyli jednoczesność; 4) -> zmiana (1) albo -> ruch (1) {kinesis, motus); 5) mieć (echein, habere) (—> po­siadanie /I/). Ponieważ wyjaśnienie tych terminów następuje po omówieniu kate­gorii, czyli predykamentów, w scholasty­ce (od czasów P. Abelarda) nazywano je postpraedicamenta.

Do góry