Ocena brak

Postępowanie wyjaśniające - Postępowanie dowodowe

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Zasadniczym elementem postępowania wyjaśniającego jest postępowanie dowodowe ,którego celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej. Prawidłowe ustalenie faktów sprawy ma istotne znaczenie w procesie ustalania przez organ prowadzący postępowanie konsekwencji prawnych faktów uznanych za udowodnione i oceny trafności decyzji administracyjnej wydane , w wyniku postępowania .

Pojęciedowód”. Używa się go na oznaczenie:

a) żrudła informacji o faktach (dowód w rozumieniu art. 75),

b) czynności procesowej , której wytworem jest wykazanie prawdziwości twierdzenia o faktach

c)rozumowania polegającego na ustaleniu prawdziwości o faktach (wynik procesu dowodzenia ).

Przedmiotem dowodu są fakty (okoliczności faktyczne ), zasady doświadczenia Życiowego , oraz -wyjątkowo-prawo.

Według art. 75 jako dowód (środek dowodowy ) należy dopuścić wszystko , co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy , a nie jest sprzeczne z prawem . W szczególności środkiem dowodowym mogą być dokumenty , zeznania świadków , opinie biegłych , oględziny oraz zeznania stron (art. 86)

Ocena dowodu , a zatem przyjęcie względnie odrzucenie określonych twierdzeń dowodowych przez organ administracji państwowej nie jest materialne zdeterminowane regułami dowodowymi określonymi przez obowiązujące prawo ; jest to więc ocena „swobodna” (art. 80) . Organ prowadzący postępowanie dążący do ustalenia prawdy obiektywnej (materialnej) powinien opierać swe twierdzenie na podstawie naukowo uzasadnionych prawd, które są mu znane bezpośrednio (przeciętny zasób wiedzy )lub poprzez opinię biegłych (wiadomości specjalistyczne). W sytuacji ,kiedy wiedza nie jest wystarczająca do trafnej oceny dowodu , wówczas organ administracji odwołują się do zasad doświadczenia życiowego . Przekonanie organu co do wiarygodności dowodów kształtuje się pod wpływem tych dwóch czynników , tj. wiedzy i doświadczenia życiowego .

Organ administracji państwowej ocenia , czy dana okoliczność (fakt) została udowodniona na podstawie całokształtu materiału dowodowego (art. 80). Organ powinien rozpatrzyć cały materiał dowodowy w sprawie , co oznacza obowiązek organu podjęcia niezbędnych czynności procesowych zmierzających do zebrania pewnego materiału dowodowego , zwłaszcza wtedy , gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności .

Następnie organ powinien rozpatrzyć materiał dowodowy w ich wzajemnej łączności , a nie każdy z nich z osobna.

System swobodnej oceny dowodów jest uzupełniany instytucją domniemań prawnych , które w tym systemie nie wykluczają przeprowadzenia dowodu przeciwnego , tj. możliwości obalenia domniemania, gdy nie jest zgodne z zasadą prawdy materialnej . I tak domniemana prawdziwość treści dokumentu urzędowego (art. 76 $ 1i 2 ) nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentu.

Organ administracji państwowej jest bowiem uprawniony do określenia zakresu postępowania dowodowego i nie jest związany ani swoimi postanowieniami dotyczącymi przeprowadzania dowodu (art. 77 $ 2) , ani też żądaniami strony dotyczącej przeprowadzenia dowodu (art. 78 $ 2).

Organ prowadzący postępowanie może zatem w wyższym stopniu ustalić rzeczywisty stan sprawy , gdy nie ogranicza się do dowodów przedstawionych przez strony postępowania , lecz także z własnej inicjatywy poszukuje dowodów względnie wzywa strony do ich przedstawienia (art. 90 $ 1)

Strona może występować do organu prowadzącego postępowanie z żądaniem przeprowadzenia dowodu (art. 78 $ 1) .Organ nie jest związany żądaniem strony a może go nie uwzględnić , jeżeli:

  1. przedmiotem dowodu jest okoliczność nie mająca znaczenia dla sprawy,

  2. jeżeli żądanie dotyczy okoliczności już stwierdzonych bezspornie innymi dowodami i żądanie zostało zgłoszone po zakończeniu postępowania dowodowego lub po zakończeniu rozprawy (art. 78 $ 2) , chyba że żądanie dotyczy okoliczności mających znaczenie dla sprawy

Zgodnie z zasadą pisemności postępowania organy prowadzące postępowanie są zobowiązane do sporządzenia zwięzłych protokołów z każdej czynności postępowania mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 67 $ 1) Przepisy k.p.a nakładają na organ prowadzący postępowanie obowiązek utrwalenia czynności związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego , w szczególności protokół przesłuchania strony , światka i biegłego oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawicielstwa organu administracji państwowej i rozprawy .

Podobne prace

Do góry