Ocena brak

Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy. W pierwszej fazie wstępnej skompletowanie akt jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie.

Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność organu wykonującego AP i skompletowaniu akt przewodniczący bada skargę. W razie gdy skarga jest dotknięta brakami, które można usunąć np. brak podpisu skarżącego, wzywa stronę skarżącą do ich usunięcia w terminie. Bada zdolność sądową i procesową stron i w razie stwierdzenia braku kieruje sprawę na posiedzenie niejawne. Bada dopuszczalność skargi i w razie ustalenia wstępnego jej niedopuszczalności kieruje sprawę na posiedzenie niejawne.

Na posiedzeniu niejawnym sąd bada niedopuszczalność skargi. Przyczyny niedopuszczalności możemy podzielić na przyczyny przedmiotowe i podmiotowe.

Niedopuszczalność skargi z przyczyn przedmiotowych będzie miała miejsce gdy:

 • sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu administracyjnego – sąd administracyjny jest obowiązany zbadać, czy w sprawie będącej przedmiotem skargi jest właściwy. Jeżeli stwierdzi że w sprawie nie jest właściwy, odrzuci skargę. Sąd nie może odrzucić skargi jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się za niewłaściwy. Natomiast gdy ustali że sprawa należy do właściwości innego sądu administracyjnego, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu;

 • skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy – np. w sprawie wynikającej z nadrzędności i podległości w stosunkach między organami AP;

 • skarga została złożona na akt nieistniejący(np. decyzję niedoręczoną lub nieogłoszoną);

 • skarga została wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia lub gdy przedmiotem zaskarżenia jest akt podjęty poza postępowaniem administracyjnym bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa;

 • gdy skarga dotyczy sprawy pomiędzy tymi samymi stronami, która jest w toku lub już została osądzona.

Z przyczyn podmiotowych skarga będzie niedopuszczalna:

 • gdy została złożona przez podmiot nie mający legitymacji do złożenia skargi, a będzie to miało miejsce, gdy ze skargi wynika, że sprawa nie dotyczy interesu prawnego wnoszącego skargę;

 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa przez przedstawiciela albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony.

Na posiedzeniu niejawnym sąd bada zachowanie terminu do wniesienia skargi. Uchybienie terminu, jeżeli nie został przywrócony, powoduje odrzucenie skargi oraz czy uzupełniono w wyznaczonym terminie braki formalne skargi.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania sąd ustali wystąpienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu to wydaje postanowienie o odrzuceniu.

Sąd odrzuci skargę:

 • jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

 • wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia;

 • gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

 • jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już osądzona;

 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy;

 • jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Jeżeli w wyniku czynności przewodniczącego lub wyznaczonego sędziego albo w wyniku przeprowadzenia postępowania niejawnego sąd ustali, że nie ma podstaw do odrzucenia skargi, sprawę kieruje do rozpoznania.

Podobne prace

Do góry