Ocena brak

Postępowanie w przypadku dziecka niesłyszącego w przedszkolu i klasie szkolnej

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Stworzenie optymalnych warunków do odbioru mowy

 • Posadzić dziecko w pierwszej ławce

 • Mowa nauczyciela powinna być wyraźna, nieco wolniejsza, formułowana w formie krótkich zdań, wprowadzać wskazówki naprowadzające, główne słowa.

 • Twarz mówiącego jasno oświetlona

 • W toku lekcji sprawdzać stopień zrozumienia tematu i w razie potrzeby dodatkowo wyjaśniać.

 • Dłużej oczekiwać na odpowiedź, zadać pytanie powtórnie w formie łatwiejszej.

Wymagania edukacyjne

 • Dostosować do możliwości dziecka

 • W ocenie wypowiedzi ustnych uwzględnić trudności dziecka w budowaniu wypowiedzi wielozdaniowych.

 • Częściej odpytywać z bieżącego materiału.

 • Liberalnie oceniać prace pisemne

-błędy w różnicowaniu głosek syczących, szumiących i ciszących,

-samogłosek nosowych od zespołów dźwięków em, en, om, on,

-zniekształcenia grup spółgłoskowych

-błędy interpunkcyjne

-utrata dźwięczności

-wadliwe stosowanie przyimków

-nieprawidłowe stosowanie końcówek fleksyjnych

-trudności w budowaniu zdań złożonych, nieprawidłowy szyk w zdaniu

.- pismo tzw. fonetyczne.

 • Prace pisemne oceniać za wartość merytoryczną.

 • Oceniać na podstawnie wypowiedzi ustnych.

 • Wyznaczać do czytania najważniejsze fragmenty obowiązujących lektur.

 • Nie wymagać recytacji i czytania głośnego z zastosowaniem intonacji, tempa, pauz.

 • Zadania podczas klasówki napisać w formie pisemnej, a nie podawać ustnie.

 • Podawać uczniowi zakres materiału, jaki powinien opanować, aby uzyskać oceną pozytywną.

 • Pamiętać należy, że zadania tekstowe z matematyki itp. sprawiają dziecku niesłyszącemu szczególne trudności (trudności językowe).

Dziecko niesłyszące ma prawo do dodatkowych bezpłatnych godzin nauczania.

Podobne prace

Do góry