Ocena brak

Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i formalnymi.

Przesłanki materialne, które muszą wystąpić łącznie to:

  • Uchybienie terminu przez stronę bez własnej winy

  • Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalny jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.

Przesłanki formalne przywrócenia terminu:

  • Złożenie przez stronę wniosku w formie pisma procesowego o przywrócenie terminu. W piśmie strona musi uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu;

  • Równocześnie z wnioskiem należy dopełnić czynności procesowej dla której został ustanowiony termin;

  • Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu musi zostać złożone w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Termin do złożenia wniosku jest terminem ustawowym i na ogólnych zasadach może zostać przywrócony.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu strona wnosi do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Sąd rozpoznaje wniosek o przywrócenie terminu na posiedzeniu niejawnym. Po rozpoznaniu wniosku sąd w formie postanowienia orzeka bądź o przywróceniu lub odmowie przywrócenia terminu. Na postanowienie o przywróceniu bądź odmowie terminu służy zażalenie.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o odrzuceniu wniosku przysługuje zażalenie.

Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak stosownie do okoliczności wstrzyma postępowanie lub wykonanie orzeczenia.

Postępowanie, którego przedmiotem jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie wniosku o przywrócenie terminu jest postępowaniem incydentalnym

Podobne prace

Do góry