Ocena brak

Postępowanie sądowe

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011

Charakterystyka

Postępowanie sądowe - jest to ogólna nazwa dla wszystkich rodzajów postępowań w sprawach rozpoznawanych i rozstrzyganych przez sądy.Wyróżniamy następujące postępowania sądowe:


Postępowanie sądowoadministracyjne (Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004.):

  • W tym postępowaniu biorą udział zawsze dwie strony: skarżący i organ administracji.
  • Może być ono wszczęte jedynie na podstawie złożonej skargi przez skarżącego.
  • Osoby uprawnione do wniesienia skargi to: strona postępowania administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) i prokurator.
  • Skargę należy złożyć na piśmie za pośrednictwem organu administracji, którego działanie lub zaniechanie jest jej przedmiotem, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Termin wynosi 6 miesięcy, gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.
  • Postępowanie to jest dwuinstancyjne, w pierwszej instancji orzekają Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA), natomiast w drugiej Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Postępowanie cywilne (Gnela Bogusława, Podstawy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.):

  • Postępowanie, w którym rozpatruje się sprawy cywilne, czyli: sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
  • Sprawy cywilne są rozpoznawane przez sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne) i Sąd Najwyższy.
  • Dzieli się na postępowanie rozpoznawcze ( proces - opiera się na zasadach skargowości i dwustronności; postępowanie nieprocesowe - wszczyna się poprzez wniesienie wniosku, a rozstrzygnięciem sprawy są zainteresowani wszyscy uczestnicy), postępowanie pomocnicze oraz postępowanie egzekucyjne.
  • Właściwość sądów pozwala ustalić, który z polskich sądów posiada odpowiednie kompetencje do załatwienia danej sprawy. Wyróżniamy właściwość: ustawową, umowną i delegacyjną.
  • Wszczęcie postępowania następuje przez wniesienie pozwu do sądu.

Postępowanie karne:

Przypisy:


<references/>Bibliografia:

Podobne prace

Do góry