Ocena brak

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną:

  • na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego postępowanie w sprawie;

  • jeżeli skarga jest oparta na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a strona która wniosła skargę kasacyjną, zrzekła się rozprawy, pozostałe zaś strony, w terminie 14 dni od doręczenia skargi kasacyjnej nie zażądały przeprowadzenia rozprawy.

Skierowanie rozpoznania skargi kasacyjnej na posiedzenie niejawne należy do oceny NSA. Ustawa stanowi, że rozpoznanie może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Rozpoznanie skargi następuje w składzie 3 sędziów, a na posiedzeniu niejawnym w składzie 1 sędziego. 

Do góry