Ocena brak

Postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

postępowanie przygotowawcze do operacji chorych z nabytymi wadami serca; ma na celu maksymalną po­prawę wydolności układu krążenia i układu oddechowego. Poprawę wy­dolności układu krążenia osiąga się przez stosowanie odpowiednich dawek leków nasercowych, głównie z grupy glikozydów nasercowych, oraz środków moczopędnych. Poprawę zaś wy­dolności układu oddechowego osiąga się przez odpowiednie ćwiczenia od­dechowe. Postępowanie to ma za zada­nie nauczenie chorego ćwiczeń, któ­re będzie wykonywał po operacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na ćwiczenia uczące prawidłowego spo­sobu oddychania, a zwłaszcza ćwicze­nia prawidłowego oddychania przepo­nowego po stronie, która będzie ope­rowana, oraz ćwiczenia skutecznego kaszlu. Nauczenie skutecznego kasz­lu ma w chirurgii klatki piersiowej szczególne znaczenie, ponieważ w okresie pooperacyjnym zapobiega nie-dodmie i zapaleniu płuc. Przedopera-cyjne ćwiczenia prawidłowego oddy­chania i kaszlu znacznie zmniejszają liczbę pooperacyjnych powikłań płuc­nych i wydatnie skracają okres pobytu w szpitalu. Ponieważ palenie tytoniu czyni chorego szczególnie podatnym na pooperacyjną niewydolność od­dechową (u nałogowych palaczy po­operacyjne powikłania płucne wystę­pują sześciokrotnie częściej aniżeli u niepalących), należy skłonić go do zaniechania palenia co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną operacją. U chorych, którzy z powodu niewy­dolności układu krążenia przebywali dłuższy czas w łóżku, i u których wystąpiły objawy związane z -> unie­ruchomieniem, należy stosować zabie­gi poprawiające wydolność fizyczną: bierne ruchy w stawach, masaż koń­czyn, właściwe ułożenie i podparcie chorego w łóżku, zmiany ułożeniowe oraz ćwiczenia czynne nie obciążają­ce układu krążenia. Wizyta przed-operacyjna anestezjologa i kinezyterapeuty i ich rozmowy z chorym zmniejszają uczucie naturalnego lęku przed operacją, który to lęk jest od­czuwany przez wszystkich chorych, wpływają korzystnie na przebieg znie­czulenia, zabiegu chirurgicznego i okresu pooperacyjnego. Ważnym po­stępowaniem przedoperacyjnym jest również likwidacja istniejących ognisk zakażenia, pod osłoną antybiotyków, co także jest działaniem profilaktycz­nym, mającym uchronić chorego przed powikłaniami.

Podobne prace

Do góry