Ocena brak

Postępowanie karne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011

Charakterystyka


Postępowanie karne (ang. criminal proceedings) to zespół norm prawnych określających reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, a także prawa i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania.


Źródła prawa


 • Kodeks postępowania karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) dalej: k.p.k.,
 • przepisy określające organizację sądów, prokuratury, adwokatury i organów ścigania,
 • akty wykonawcze.

Cele postępowania karnego


Przepisy k.p.k. mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:


 • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,
 • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
 • uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,

Zasady postępowania karnego


 • zasada prawdy materialnej - art.2 par. 2 k.p.k.- podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne,
 • zasada obiektywizmu - art. 4 k.p.k.- organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego,
 • zasada domniemania niewinności - art. 5 par. 1 k.p.k. - oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem,
 • zasada in dubio pro reo - art. 5 par. 2 k.p.k. - nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego,
 • zasada prawa do obrony - art. 6 k.p.k. - oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć,
 • zasada swobodnej oceny dowodów - art. 7 k.p.k. - organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego,
 • zasada samodzielności jurysdykcyjnej - art. 8 par. 1 k.p.k. - sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu,
 • zasada ścigania z urzędu- art. 9 par. 1 k.p.k. - organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.

Bibliografia


 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
 • L.Gardocki, Prawo karne, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003, str. 1,

Podobne prace

Do góry