Ocena brak

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytania

Autor /Pawsuthescatt Dodano /19.11.2005

ZAGADNIENIA

1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym.
2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego
3. Kodyfikacja źródeł polskiego prawa sądowo administracyjnego.
4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje.
5. Organ prowadzący postępowanie sądowo administracyjne
6. Strona postępowania administracyjnego.
7. Podmiot na prawach strony.
8. Uczestnik postępowania administracyjnego.
9. Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego szczególnego.
10. Czynności procesowe postępowania administracyjnego.
11. Dowody w postępowaniu wyjaśniającym.
12. Orzekanie w sprawach indywidualnych postępowania administracyjnego.
13. Weryfikacja decyzji postępowania w toku instytucji administracyjnej(?)
14. Zagadnienia wadliwości decyzji decyzji administracyjnej.
15. Weryfikacja decyzji i postępowania w trybie nadzwyczajnym
16. Kontrola organu administracji publicznej wykonana przez (?)
17. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń.
18. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
19. Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej.
20. Prawo do sądu administracyjnego.
21. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego.
22. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego.
23. Podmiot postępowania sądowo administracyjnego.
24. Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym.
25. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.
26. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.
27. Obalenie prawa orzecznika sądu(?)
28. Gwarancje skuteczne orzecznictwa sądów administracyjnych.
29. Zakres obowiązków ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
30. Postępowanie egzekucyjne w administracji
31. ….i uczestnik postępowania administracyjnego.
32. Środki egzekucyjne.
33. Tok postępowania egzekucyjnego.
34. Środki zaskarżania i środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym.
35. Postępowanie zabezpieczające.
PYTANIA EZAMINACYJNE
1. Zakres obowiązywania kpa.
2. Wyroki sądowe w postępowaniu administracyjnym.
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego/

Z 13
1. Rozstrzyganie sporów między administracją a samorządem terytorialny,
2. Postępowanie zabezpieczające.
3. Budowa systemu weryfikacji decyzji.

Z 15
1. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym.
2. Postępowanie wstępne przed organami WSA
3. Wierzyciel w egzekucji

Z 8
1. Umorzenie postępowania administracyjnego.
2. Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowo administracyjnym.
3. Środki zaskarżania w postępowaniu administracyjnym. służące w drodze sądowej.

Z 9
1. Rozprawa w postępowaniu administracyjnym.
2. Przesłanki dopuszczające skargi do sądu administracyjnego(?)
3. Postępowanie zabezpieczające.

Z 17
1. Sytuacja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym
2. Stosunek postępowania skargowo-wnioskowego do postępowania orzekającego
3. Zobowiązany i jego sytuacjia prawna w postępowaniu egzekucyjnym


Zagadnienia egzaminacyjne z KPA
(13.05.2006, egzaminator: dr L. Klat-Wertelecka)


Zestaw 1
1 Zbieg egzekucji

2 Zasada szybkości i prostoty w postępowaniu administracyjnym

3 Teoria wadliwości decyzji administracyjnejZestaw 2
1 Strony w kontroli decyzji administracyjnej

2 Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

3 Dozorca w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 3
1 Sytuacja prawna osoby zainteresowanej w postępowaniu administracyjnym

2 Tytuł egzekucyjny

3 Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności decyzji i ich skutkiZestaw 4
1 Tytuł obcy w postępowaniu egzekucyjnym

2 Środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym

3 Organizacja społecznaZestaw 5
1 Decyzje nieistniejące

2 Bezczynność organu administracji publicznej

3 Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnejZestaw 6
1 Wszczęcie postępowania administracyjnego

2 Zakaz reformationis in peius w obu postępowaniach

3 Stosunek postępowania zabezpieczającego do postępowania egzekucyjnegoZestaw 7
1 Zasada udzielania informacji w KPA i OP

2 Wywłaszczenie praw nabytych

3 Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 8

1 Uproszczone postępowanie administracyjne

2 Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej

3 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 9
1 Kompetencja ogólna organów w postępowaniu administracyjnym

2 Kontrola wykonania decyzji przez organy administracyjne

3 Organy asystujące w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 10
1 Funkcja ochronna prawa w postępowaniu administracyjnym

2 Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji

3 Skarga w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 11
1 Postanowienia- pojęcie, istota, klasyfikacja

2 Orzeczenia NSA

3 Organ egzekucyjny przy egzekucji należności niepieniężnychZestaw 12
1 Przesłanki negatywne unieważnienia decyzji

2 Sytuacja prawna zainteresowanego w KPA

3 Tytuł wykonawczyZestaw 13
1 Dowody rzeczowe

2 Przesłanki dopuszczenia skargi do sądu administracyjnego

3 Umorzenie egzekucjiZestaw 14
1 Ugoda administracyjna

2 Przesłanki negatywne wznowienia postępowania

3 Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiZestaw 15
1 Różnice między postępowaniem administracyjnym a egzekucyjnym w I instancji

2 Wznowienie postępowania administracyjnego

3 Zakaz reformationis in peiusZestaw 16
1 Suspensywność środków zaskarżenia

2 Klasyfikacja i pojęcie dowodu

3 Organy pomocnicze w postępowaniu egzekucyjnymZestaw 17
1 Przymus bezpośredni

2 Postępowanie sądowoadministracyjne

3 MediacjeZestaw 18
1 Interes faktyczny w postępowaniu administracyjnym

2 Skarga do sądu administracyjnego na postanowienia

3 Zawieszenie postępowania egzekucyjnegoZestaw 19
1 Postępowanie gabinetowe

2 Postanowienia

3 Wierzyciel w egzekucjiZestaw 20
1 Właściwość delegacyjna

2 Weryfikacja postanowień

3 Zobowiązany i jego skutki prawne w egzekucjiZestaw 21
1 Zarzut

2 Zaskarżenie do NSA

3 Świadek w egzekucjiZestaw 22
1 Rektyfikacja decyzji i postanowień

2 Stosunek postępowania skargowo-wnioskowego do postępowania orzekającego

3 Zasady ogólne w egzekucjiZestaw 23
1 Środki zabezpieczające

2 Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

3 Skargi wnoszone do NSA

Podobne prace

Do góry