Ocena brak

Postępowania szczególne, odrębne, ponowne

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Postępowaniem szczególnym jest, zatem w postępowaniu karnym taka jego odmiana, która zakłada rozstrzyganie kwestii odpowiedzialności karnej sposób istotny, różniący się w swym przebiegu od modelowego zasadniczego rodzaju procesu. Postępowania szczególne tworzone mogą być na dwóch poziomach- pierwszy stanowią tryby szczególne pierwszego stopnia, czyli takie postępowania, w których normuje się odmiennie pewne kwestie procesowe, odsyłając w pozostałym zakresie do przepisów trybu zasadniczego. – na niższym poziomie, tworzone są tryby szczególne drugiego stopnia, które zawierają odstępstwa od postępowań szczególnych stopnia pierwszego, poza tymi odrębnościami, stosuje się tu normy trybu szczególnego pierwszego stopnia, a w kwestiach nieuregulowanych przepisy trybu zasadniczego. Postępowanie szczególne dzielić można według różnych kryteriów. Mając, więc na uwadze stosunek do formalizmu postępowania zwyczajnego wyodrębnia się w doktrynie wśród postępowań szczególnych postępowania:

-ekwiwalentne

-zredukowane

-wzbogacone

Ekwiwalentne (równoważne) to takie, w których formalizm nie odbiega w zdecydowany sposób od postępowania zwyczajnego, ale formalizm trybu zastępuje tu instytucje szczególne.

Zredukowane – to tryb, w którym ograniczony jest formalizm procesu, z reguły też w odniesieniu do procesowych uprawnień stron. Wzbogacone- to takie, w którym formalizm postępowania zwyczajnego ulega poszerzeniu. Innym kryterium klasyfikowania trybów szczególnych może być czynnik powodujący wyodrębnienie danego postępowania szczególnego. Można, więc wyróżnić postępowanie wyodrębniane z uwagi na czynniki przedmiotowe i podmiotowe. Możliwe jest też uwzględnienie jako kryterium kwestii i obowiązku sięgania po dany tryb szczególny. Tryby szczególne mogą, zatem być

-obligatoryjne

-fakultatywne

Do kodeksowych postępowań szczególnych kpk zalicza:

1.Postępowanie uproszczone

2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

3.Postępowanie nakazowe

4.Postępowanie w sprawach o wykroczenia

5.Postępowanie w sprawach o wykroczenia żołnierzy

Postępowaniami szczególnymi pozakodeksowymi są obecnie:

-postępowanie karne skarbowe

-postępowanie wobec nieobecnych

Postępowanie odrębne – nie dotyczy zagadnień, które rozstrzygają się w toku przebiegu procesu, ale kwestii następnych do orzeczenia o przedmiocie procesu.

Postępowanie odrębne toczące się po uprawomocnieniu się orzeczenia rozstrzygającego, co do przedmiotu procesu to:

1)podjęcie postępowania warunkowo umorzonego przez sąd (art. 66-69kk)

2)postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazania, aresztowanie, zatrzymanie (art552-559 kpk)

3)postępowanie o ułaskawienie (art. 560-568 kpk)

4)postępowanie, co do wyrokowania łącznego (art. 569-577kpk)

5)postępowanie, co do kosztów procesu

Do postępowań odrębnych należy tez zaliczyć postępowanie karne w stosunkach międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry