Ocena brak

Postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Postęp techniczny oznacza zmianę danego poziomu techniki na wyższy, przy jednoczesnym spełnieniu 4 kryteriów: 1. Technicznegolepsze właściwości techniczno-eksploatacyjne musi charakteryzować nowy poziom techniki; 2. Ekonomicznego – wyższym poziomem techniki jest ten, przy którym łączne nakłady na jednostkę produktu są mniejsze; 3. Społecznetechnika ma być dla człowieka ją mającego bardziej przyjazna, by nie spotykał się z żadną dyskryminacją, by jej nie odczuwał; 4. Ekologicznedziało sztuki inżynierskiej ma nie szkodzić ekosferze: wodzie, powietrz, glebie, ma pracować cicho.

Postęp techniczny prowadzi do zmian: w organizacji produkcji, w poziomie i strukturze potencjału kadrowego.

Podstawą postępu technicznego jest inwencja, a wykorzystanie inwencji to innowacja w postaci: opracowania, wdrożenia, upowszechnienia prototypu.

Rodzaje innowacji:

1. Wg kryterium oryginalności: kreatywne (twórcze, pionierskie); imitujące (odtwórcze, naśladowcze); 2. Wg kryterium systemu ich pobudzania: podażowe (jako wynik odkryć, wynalazków stymulowanych przez rozwój nauki i techniki), popytowe (stymulowane przez samo przedsiębiorstwo i rynek); 3. Wg kryterium efektów: produktowe (tu występuje rentowność), procesowe (technologiczne), czynnikowe (odnoszą się do nowych czynników potrzebnych do wytwarzania towarów np. nowe elementy infrastruktury społecznej).

Przedsiębiorstwo współcześnie powinno być tak zarządzane, by miało to charakter zarządzania proinnowacyjnego. Konieczne jest więc w nim:

- kreatywność kadry kierowniczej i wykonawczej (kapitał kadrowy)

- by uwarunkowania makroekonomiczne powinny sprzyjać proinnowacyjnym działaniom, takim jak: dobry system ekonomiczny, edukacyjny; polityka naukowo-techniczna; system wspomagania działań

- by uwarunkowania mikroekonomiczne powinny sprzyjać proinnowacyjnym działaniom, takim jak: wielkość przedsiębiorstwa; profil produkcji; pozycja rynkowa

- oparcie na odpowiednim systemie bodźców: pozytywnych (są one lepsze od negatywnych np. korzyści z innowacyjności przedsiębiorstwa), negatywnych (np. kary za nieodpowiednie traktowanie środowiska)

- system transferu innowacji: ssania (jest lepszy, gdyż rynek penetruje innowacje i je wykorzystuje), tłoczenia (polega na agresywnym oferowaniu przedsiębiorstwom innowacji ze źródeł technicznych)

- wybór strategii postępu technicznego: wzorców, wypełniania luk rozwojowych, prymatu

- wybór źródeł zasilania innowacyjnego: własne, zewnętrzne

- wybór właściwego momentu dokonania zmian technicznych (nie może on być ani zbyt wczesny ani zbyt późny)

- kształtowanie kultury proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie

Podobne prace

Do góry