Ocena brak

POSTĘP

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

  1. Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie postępu zawiera element wartościowania i jest nad­rzędne w stosunku do pojęcia -^ rozwoju.

  2. soc. Pozytywnie oceniane zmiany obej­mujące zasadniczo dziedzinę życia społe­cznego (—> społeczeństwo, —> cywilizacja, -> kultura) z wyłączeniem biologicznego rozwoju człowieka, a często też moralno­ści i życia duchowego.

Idea postępu społecznego oraz wiara w postęp cywilizacyjny ludzkości, doko­nujący się dzięki coraz skuteczniejszemu wykorzystywaniu wiedzy, głoszona w XVIII w. przez encyklopedystów francuskich, a w XIX głównie przez pozytywistów (szcze­gólnie przez A. Comte'a), później przejęta przez marksizm, mniej więcej od przeło­mu XIX i XX w. zaczęła tracić swą siłę ży­wotną (co później będzie się wiązać zwła­szcza z upadkiem komunizmu), kiedy to stawało się coraz bardziej widoczne, że nie ma żadnego koniecznego związku między rozwojem nauki i techniki z jednej strony a postępem politycznym z drugiej, przede wszystkim zaś między tym pierwszym a stanowiącym zaplecze drugiego postę­pem  (jeśli w ogóle jakiś postęp w tej dziedzinie istnieje).

3. biol Proces przeobrażeń ewolucyjnych, w trakcie którego pojawiają się w biokosmosie nowe właściwości, struktury i fun­kcje. Postęp ewolucyjny polega na podwy­ższaniu ogólnego poziomu organizacji ży­ciowej. Brak jednak ogólnego kryterium postępu w biologii; najczęściej się przyj­muje, że postęp wyraża się w uspra­wnieniu i zróżnicowaniu strukturalno-funkcjonalnym, w integracji i centralizacji czę­ści, które tworzą wyższe organizacyjnie całości, oraz we wzroście uniezależnienia się od otoczenia.

Podobne prace

Do góry