Ocena brak

POSTAĆ

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POSTAĆ ang. shape, form; fr. forme; nm. Gestalt

psych. Podstawowe pojęcie -> psycholo­gii postaci, wskazujące na organizację ele­mentów, strukturę lub konfigurację, które tworzą pewną całość. Ponieważ pojęcia fi­gury, struktury, całości nie odpowiadają dokładnie treści tego pojęcia, określa się je bliżej przez charakterystykę warunków utrzymywania się danej postaci, jej prze­kształcania się w inne postacie, stosunku do części składowych itp. Całość jest dana pierwotnie w przeżyciach i jako taka uświa­damiana, natomiast jej części są wykrywa­ne stopniowo i dopiero wtórnie. Nie daje się ona sprowadzić do sumy swych elementów składowych, gdyż posiada takie cechy charakterystyczne, których nie można stwierdzić w poszczególnych jej elementach; nie cechy części określają ca­łość, lecz cechy całości określają części. W zorganizowanej całości poszczególne jej elementy można zastąpić innymi ele­mentami, a mimo to całość nie ulegnie zmianie. Elementy, które można zastępo­wać, określa się jako elementy równoważ­ne, a układy zachowujące podobną stru­kturę przy zastępowaniu elementów rów­noważnych określa się jako układy izo­morficzne

Podobne prace

Do góry