Ocena brak

Posłowie

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Poseł ma dwa szczególne prawne przywileje, ściśle ze sobą związane:

 1. Nietykalność – polega na tym, że poseł nie może być aresztowany ani zatrzymany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku postępowania, gdy jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania

 2. Immunitet – oznacza, że przeciwko posłowi bez zgody Sejmu nie można wszcząć i prowadzić postępowania karnego. W takim przypadku postępowanie karne ulega odwleczeniu do czasu wygaśnięcia mandatu poselskiego. Immunitet nie uchyla karalności, stanowi jedynie czasową przeszkodę w prowadzeniu postępowania karnego.

Celem immunitetu i nietykalności poselskiej jest zapobieżenie ewentualnym wypadkom pozbawienia posła swobody wykonywania jego mandatu i związanych z nim funkcji. Sejm – jeśli zachodzą odpowiednio ważne przyczyny - może posła pozbawić immunitetu i nietykalności.

Zgodnie z regulaminem sejmowym posłom przysługuje prawo tworzenia na terenie Sejmu własnych organizacji. Są nimi kluby parlamentarne. Kluby poselskie nie są organami wewnętrznymi Sejmu, lecz formami samo organizacji posłów dla celów wynikających z realizacji ich zadań.

Kluby poselskie są organizacjami posłów utworzonymi wg kryterium przynależności partyjnej. W swojej klasycznej postaci klub parlamentarny jest formą organizacyjną frakcji parlamentarnej partii politycznej.

Zadaniem klubu jest wypracowanie środków realizacji postulatów danej partii w parlamencie. W klubie posłowie uzgadniają wystąpienia na plenarnym posiedzeniu Sejmu, sposób głosowania, przedstawienie i forsowanie stanowiska swojej partii w pracach komisji sejmowych itd.

W celu umożliwienia posłom realizacji ich obowiązków wobec wyborców można tworzyć wojewódzkie biura klubów parlamentarnych, a także inne jednostki organizacyjne dla obsługi terenowej działalności posłów i senatorów.

 

Sejm jest wewnętrznie zorganizowany. Organizację wewnętrzna Sejmu ustalają przepisy konstytucyjne oraz regulamin sejmowy.

Organami Sejmu są:

 1. Marszałek Sejmu

 • Kieruje pracami Sejmu

 • Stoi na straży praw i godności Sejmu

 • Czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów

 • Reprezentuje Sejm

 • Przewodniczy obradom Sejmu

 • Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym

 • Kieruje pracami prezydium Sejmu

 • Sprawuje piecze nad spokojem i porządkiem na terenie Sejmu

 • Zapewnia dyscyplinę obrad

 • Mianuje i zwalnia pracowników kancelarii Sejmu

 1. Prezydium Sejmu

Składa się z marszałka i wicemarszałków, wybieranych przez Sejm spośród posłów. Jego zadania to m.in.:

 • Ustalenie planu prac Sejmu

 • Zwoływanie posiedzeń Sejmu i ustalenie porządku obrad

 • Dokonywanie wykładni regulaminu Sejmu

 • Utrzymywanie stosunków z Senatem

 • Udzielanie posłom pomocy w ich pracy

 1. Konwent Seniorów

Składa się z marszałka, wicemarszałków oraz przewodniczących klubów poselskich. Obrady konwentu toczą się pod przewodnictwem marszałka Sejmu. Jego zadanie polega na zapewnieniu współdziałania organizacji zrzeszających posłów na terenie Sejmu, a więc klubów poselskich.

 1. Komisje Sejmowe

To organy specjalistyczne Sejmu powoływane przez Sejm na początku kadencji. Komisje dzielą się na stałe i nadzwyczajne (powoływane dla zbadania określonej sprawy). Liczebność komisji oraz ich skład osobowy ustala Sejm. Każda komisja wybiera ze swego grona prezydium, które kieruje jej pracami.

Do zadań komisji sejmowych należą m.in.:

 • Rozpatrywanie projektów ustaw

 • Wysłuchiwanie sprawozdań i informacji kierowników resortów, urzędów oraz instytucji lub ich zastępców

 • Przeprowadzanie analizy działalności poszczególnych działów administracji państwowej

 • Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywanie ustaw i uchwał Sejmu

 1. Sekretarze (20 osób)

Są wybierani przez Sejm na początku kadencji. Prowadzą listę mówców i protokoły posiedzeń Sejmu, dokonują obliczania wyników głosowania i pełnią inne czynności zlecone przez marszałka.

Podobne prace

Do góry