Ocena brak

PORZĄDEK

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PORZĄDEK gr. taksis; łc. ordo; nłc. ordinatio; ang. order, fr. ordre; nm. Ordnung

  1. log. Właściwość zbioru polegająca na tym, że między jego elementami zachodzi -^ relacja (2) porządkująca {ordering relation) (liniowo) albo częściowo porządkująca.

  2. metaf. —> Jedność (1) w —> wielośd, re­alizowana przez dający się ująć intelektu­alnie układ bytowy.

  3. filoz. przyr. Porządek natury — regu­larność zachodzenia zjawisk w przyro­dzie, dająca się ująć w -> prawa (3).

Słowo „porządek" może w pewnych kon­tekstach przybierać charakter wartościują­cy, wtedy mianowicie, kiedy zdaje się akcentować szczególną doniosłość tego, do czego jest właśnie odnoszone, np. w ta­kich wyrażeniach, jak „porządek natury" czy „porządek łaski", stając się wówczas sy­nonimem ładu; bywa też używane w inten­cji ironicznej, szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania społeczeństwa, jak np. w wy­rażeniu „porządek społeczny" (sc. tzw. po­rządek, który „musi być").

Podobne prace

Do góry