Ocena brak

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej.

Autor /pdlsfwkt Dodano /01.07.2005

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej.

Przedsiębiorstwa w rozwiniętej gospodarce rynkowej są powszechnie przedmiotem różnorakich transakcji handlowych, co implikuje potrzebę uzyskania szacunków ich wartości przy pomocy odpowiednich dla charakteru transakcji i jej uczestników metod wyceny. M. Kufel wyszczególnił zbiory sytuacji, w których wymagane jest przeprowadzenie wartości przedsiębiorstwa. I tak, do pierwszej grupy powodów zaliczył przesłanki wynikające ze zmian własnościowych (np. kupno/ sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części), przekształceń strukturalnych (np. fuzja z innymi firmami), konieczności dokonania rozliczeń z urzędem podatkowym (np. pomiar podatku od darowizny przedsiębiorstwa) oraz inne przesłanki, np. ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa.
Wycena przedsiębiorstwa spełnia szereg znaczących funkcji, a do najważniejszych należy zaliczyć funkcje:
? Doradcze, będące determinantami procesu decyzyjnego związanego z negocjacjami ceny przedsiębiorstwa,
? argumentacyjne, zmierzające do dostarczenia argumentów mogących wzmocnić pozycję negocjacyjną danej strony,
? mediacyjne, pozwalające na znalezienie wartości firmy akceptowanej dla stron transakcji,
? informacji zewnętrznej, za pomocą której dostarcza się informacji na temat przedsiębiorstwa i jego sytuacji,
? zabezpieczające przed możliwością wyniknięcia sporów na tle wyceny

Do podstawowych metod wyceny przedsiębiorstw należą metody dochodowe, majątkowe, porównawcze i mieszane. W dalszej części zajmę się metodami dochodowymi, powszechnie uważanymi za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw, które opierają się na założeniu, że firma jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ona właścicielowi w przyszłości. Konkretnie interesuje mnie metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), według której wartość przedsiębiorstwa to suma zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli.
Struktura modelu finansowego wykorzystywanego przy wycenie wartości przedsiębiorstwa metodą DCF przedstawia się zatem następująco:

WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWNYCH WOLNYCH OPERACYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (FOCF)

WARTOŚĆ WOLNYCH NIEOPERACYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (NCF)
=
WARTOŚĆ WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (FCF)

AKTYWA NIE UWZGLĘDNIONE W KALKULACJI WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ REZYDUALNA
=
WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDSIĘBIORSTWA
-
RYNKOWA WARTOŚĆ DŁUGU PRZEDSIĘBIORSTWA
=
WARTOŚĆ NETTO PRZEDSIĘBIORSTWA (WEWNĘTRZNA WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH)
gdzie:
? wolny operacyjny przepływ pieniężny (FOCF) = suma zysków na sprzedaży po opodatkowaniu hipotetycznym podatkiem dochodowym, jaki byłby

Podobne prace

Do góry