Ocena brak

Poradnictwo zawodowe- Akty prawne,John L. Holland - założenia,Anna Roe

Autor /drastCheeda Dodano /15.01.2007

Poradnictwo zawodowe- Zagadnienia z wykładu
prowadzenie- Dr. E. Sarzyńska


AKTY PRAWNE
- Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) – podstawowy akt prawny , z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego
- Ustawia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zobowiązuje placówki oświatowe „do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.

Akty prawne obowiązujące w systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. „w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.
Podkreśla, że poradnie udzielają pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, wyboru zawodu.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. „w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół”
Dyrektorzy mają obowiązek określenia w statucie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zamieszczono w nim zapis, że w szkole doradztwem zawodowym może zajmować się, poza pedagogiem i psychologiem, również szkolny doradca zawodowy. Określona ono zadania doradcy zawodowego oraz wymagania, co do jego kwalifikacji.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 maja 2004 r. „w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych”.
Zostały w nim określone wskaźniki działań min. związane z orientacją zawodową i planowaniem kariery uczniów.
Akty prawne obowiązujące w Publicznych Służbach Zatrudnienia
Podstawowy akt prawny w Publicznych Służbach Zatrudnienia:
- Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Określa, że poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych
Zasady poradnictwa zawodowego:
- Dostępności usług
- Dobrowolności korzystania z usług
- Równości w korzystaniu z usług
- Swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia
- Bezpłatności
- Poufności i ochrony danych osobistych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r.

Podobne prace

Do góry