Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - FORMY POMOCY UDZIELANEJ NAUCZYCIELOM, RODZICOM I WYCHOWAWCOM

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Pracownicy poradnictwa, realizując zadania statutowe, ukierunkowywali swoje działania również na:

 • pedagogów i psychologów szkolnych,

 • nauczycieli i wychowawców klasowych,

 • wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • rodziców,

 • inne zainteresowane osoby dorosłe.

W zajęciach prowadzonych przez poradnie uczestniczyli:

 • nauczyciele, wychowawcy (ogółem) - 146 659 w tym:

 • pedagodzy i psycholodzy szkolni – 38 188,

 • nauczyciele i wychowawcy klas – 101 020,

 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7 451,

 • rodzice ogółem 183 293 oraz 9 010 rodzin i 553 inne osoby uczestniczące w terapii rodzin,

 • inne osoby (przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, fundacji z którymi współpracują poradnie) – 33 895.

Zadania z zakresu udzielania pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom realizowane były poprzez: porady, konsultacje, instruktaże, prelekcje, grupy wsparcia, spotkania, mediacje, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie treningów, warsztatów, zajęć adaptacyjno-integracyjnych, zajęć otwartych dla nauczycieli, udział w radach pedagogicznych itp.

Podczas interaktywnych zajęć analizowano ważne kwestie dotyczące pomocy specjalistycznej, precyzowano oczekiwania, ustalano zasady wzajemnej współpracy oraz dokononywano wymiany doświadczeń.

Opracowywane przez poradnie programy, fachowe publikacje, często własne, autorskie materiały dydaktyczne, metodyczne, informacyjne i instrukrażowe dotyczące oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych były przekazywane nauczycielom i rodzicom do wykorzystania w pracy z dzieckiem.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczestniczyły w działaniach związanych z realizacją programów profilaktyczno-wychowawczych i psychoedukacyjnych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, których adresatami byli właśnie nauczyciele i wychowawcy. Specjaliści pomagali nauczycielom w konstruowaniu programów pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej dla dzieci np. autystycznych, wspólpracowali w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych.

Udzielali również pomocy i wsparcia pedagogom oraz psychologom szkolnym.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców oraz rad pedagogicznych:

 • Wykorzystanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w procesie dostosowywania wymagań do możliwości ucznia.

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – przyczyny, objawy, rozpoznanie.

 • Współpraca z poradnią w zakresie opieki nad uczniem niepełnosprawnym.

 • Pierwszy kontakt z dzieckiem wykorzystywanym.

 • Skuteczne eliminowanie stresu przez nauczycieli.

 • Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.

 • Jak porozumiewać się skutecznie z uczniami.

 • Zagrożenie młodzieży samobójstwem ze szczególnym uwzględnieniem depresji młodzieży.

 • Specyfika pracy z uczniem zdolnym.

Przykładowe tematy spotkań, wykładów, prelekcji oraz treningów i warsztatów dla rodziców:

 • Dobry rodzic – to szczęśliwy rodzic, jak sobie radzić ze stresem.

 • Rodzice jako pierwsi nieprofesjonalni doradcy zawodowi.

 • Dziecko wybitnie zdolne – wyzwania dla rodziców.

 • Jak pomóc dziecku wybitnie zdolnemu.

 • Co jest normą, a co może wzbudzić niepokój w rozwoju małego dziecka..

 • Psychologiczne problemy i niepokoje wieku dorastania – profilaktyka zachowań agresywnych.

 • Dzieci trudne do kochania – wpływ rodziny na zachowania agresywne dzieci i młodzieży.

 • Jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami i agresją.

Specjaliści poradni prowadzili konsultacje indywidualne i porady dla rodziców i nauczycieli, rozmowy postdiagnostyczne oraz grupy wsparcia dla tej grupy klientów.

Udzielali pomocy merytorycznej nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego. Prowadzili dla nich otwarte zajęcia.

W poradniach uruchamiano punkty konsultacyjne dla rodziców, nauczycieli i wychowawców wspierajace pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Otaczano opieką klasy integracyjne oraz oddziały integracyjne w szkołach i przedszkolach.

Ponadto pracownicy poradni aktywnie włączali się w organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, biorąc udział jako eksperci i obserwatorzy z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Do góry