Ocena brak

POPULACJA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POPULACJA (łc. populatio = zaludnie­nie) ang. population; fr. population; nm. Population

  1. biol. Naturalna realna jednostka by­towania, rozmnażania, adaptacji i ewolu­cji gatunku. Jedna populacja może stano­wić jeden -^ gatunek (3). Populację chara­kteryzuje się przez: zajmowanie określo­nej przestrzeni, zmianę liczebności, zagę­szczenie, potencjał biologiczny, rczrodczość, śmiertelność. Populacja jest zor­ganizowanym strukturalno-funkcjonalnie zbiorem osobników, które wykazują okre­ślone związki przestrzenno-czasowe i po­dobieństwo warunkujące rozród płciowy.

  2. W astronomii: grupa gwiazd o jedna­kowym wieku, pochodzeniu i składzie (podobieństwo ogólnego charakteru wid­ma).

  3. W statystyce: zbiór rzeczywisty lub hipotetyczny, którego cechy określa się na podstawie znajomości pewnych jego ele­mentów (próbek).

Podobne prace

Do góry