Ocena brak

Pomoc w organizacji życia codzien­nego

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

pomoc w organizacji życia codzien­nego; zespół świadczeń -> środo­wiskowej pomocy społecznej realizo­wanych w formie usług. Najistotniej­szą rolę odgrywają: opieka nad cho­rym w domu organizowana za poś­rednictwem punktów opieki nad cho­rym w domu, sprawowana przez -> siostry pogotowia PCK, z opieki tej mogą korzystać chorzy samotni oraz chorzy, którym rodzina nie jest w sta­nie zapewnić opieki, jak również po­moc domowa organizowana przez -> Polski Komitet Pomocy Społecznej, polegająca na wykonywaniu podsta­wowych czynności domowych (np. sprzątanie, zakupy itp.). Ponadto w ra­mach pomocy w organizacji ż. c. świadczone są usługi z systemu usług komunalnych (remonty mieszkań, pra­nie itp.), usługi w formie poradnictwa prawnego prowadzonego przez porad­nie społeczno-prawne przy Lidze Kobiet, a w zakresie spraw alimenta­cyjnych przez PKPS oraz pomoc po­stpenitencjarną organizowaną przez PKPS.

Podobne prace

Do góry