Ocena brak

Polski Czerwony Krzyż; PCK

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

Polski Czerwony Krzyż; PCK; ma­sowa organizacja społeczna działająca na zasadzie dobrowolności, skupiają­ca ludzi dobrej woli pragnących pra­cować społecznie nad szerzeniem za­sad humanitaryzmu, rozwijaniem po­szanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrze­bującym we wszelkich okolicznoś­ciach, gdy dobra te są zagrożone. PCK powstał 27.IV.1919 r. Do naj­ważniejszych zadań PCK należą: sze­rzenie oświaty zdrowotnej, mobilizo­wanie społeczeństwa do czynnego udziału w podnoszeniu zdrowotności, współdziałanie w zwalczaniu chorób zakaźnych, społecznych i zawodo­wych, -prowadzenie masowego szkole­nia sanitarnego ludności w udzielaniu pierwszej pomocy, organizowanie i szkolenie społecznych zespołów sani­tarnych, szkolenie społecznych rezerw' kadr pielęgniarskich (-> siostry po­gotowia PCK), organizowanie klubów HDK i propagowanie krwiodawstwa. Ponadto ważnymi zadaniami PCK są: organizowanie punktów opieki nad chorym w domu, organizowanie spo­łecznych akcji pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, epidemii, katastrof i in­nych klęsk o charakterze masowym, niesienie doraźnej pomocy ludziom przebywającym w zamkniętych zakła­dach służby zdrowia i opieki społecz­nej, prowadzenie ewidencji strat wo­jennych w ludziach, a także poszuki­wanie zaginionych na skutek działań wojennych.

Podobne prace

Do góry