Ocena brak

Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Tworząc doktrynę chrześcijańskiej demokracji czerpano z dwóch źródeł: społecznej nauki Kościoła katolickiego oraz kierunku filozoficznego zwanego personalizmem.

Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina, następnie wspólnota lokalna wspólnota narodowa, a także wspólnoty religijne, kulturalne, zawodowe i inne.

Najważniejsza jest wiara w Boga, poszanowanie wartości moralnych, godność osoby ludzkiej, miłość, sprawiedliwość, solidarność, odpowiedzialność, jedność praw i obowiązków, rodzina, praca, pluralizm, pokój. Człowiek stworzony jest przez boga na jego obraz i podobieństwo, wyposażony w wolność, świadomość i elementarne prawa.Ustrojem politycznym propagowanym przez chrześcijańskich demokratów jest demokracja. chrześcijańscy demokraci są autorami koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Jest to model, który w pełni respektuje własność prywatną, ale jednocześnie uwzględnia potrzebę umiarkowanej ingerencji państwa w sferę socjalną.

Ruch katolicko-społeczny na ziemiach polskich zapoczątkowany został w Wielkopolsce w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Pierwsze polityczne organizacje ruchu katolicko-społecznego powstały na terenie Galicji W Krakowie w 1918 roku dopiero, powstało Chrześcijańsko- Narodowe Stronnictwo Robotnicze a w 1916 r. Chrześcijańska-Demokracja.

Myśliciele tego ruchu akcentowali tezę o konieczności oparcia życia społecznego na zasadach etyki katolickiej, chcieli odbudowy państwowości polskiej jako państwa narodowo-katolickiego. Ideały Kościoła katolickiego wcielał ks. Aleksander Wóycicki.

Za podstawę ładu społecznego chrześcijańscy demokraci uznawali własność prywatną, jako zgodną z prawem natury i stwarzającą optymalne warunki dla rozwoju człowieka.

Propagowano: zakładanie chrześcijańskich zrzeszeń robotniczych, współdziałanie robotników z pracodawcami, ograniczanie skrajnych form wyzysku, upowszechnianie wśród robotników własności kapitalistycznej, wprowadzenie ustawodawstwa pracy.

Idee solidarności społecznej opierano zaś na gruncie katolickiej wspólnoty religijnej.Dopiero w końcowej fazie wojny dostrzeżono w pełni szansę odbudowy niepodległości Polski i duchowieństwo włączyło się czynnie do prac różnych ośrodków inicjujących dzieło odrodzenia Rzeczypospolitej.

Podobne prace

Do góry