Ocena brak

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że Niemcy będą państwem jednolitym, podzielonym na 4 strefy okupacyjne (angielską, amerykańską, francuską, i radziecką).Konferencja w Poczdamie była uzupełnieniem tych postanowień o decyzje dotyczące m.in. denazyfikacji, demilitaryzacji, demokratyzacji i dekartelizacji Niemiec ściąganie reparacji wojennych oraz dokonanie przesiedleń ludności niemieckiej. Uchwalone w Poczdamie zasady postępowania wobec Niemiec były trudne do zrealizowania, ponieważ każde z tych państw inaczej ujmowało te postanowienia.2.12.1946r. doszło do podpisania porozumienia o połączeniu amerykańskiej i angielskiej strefy okupacyjnej.

W czerwcu 1947 sekretarz stanu USA George Marshall ogłosił plan pomocy finansowej dla państw Europejskich-jednym z warunków otrzymania pomocy było usunięcie komunistów z rządu oraz zerwanie współpracy gospodarczej z ZSRR. Była to realizacja doktryny Harrego Trumana o wypieraniu komunizmu, stała się częścią zimnej wojny. W kwietniu 1948 r wbrew protestom ZSRR do amerykańskiej i angielskiej strefy (Bizonii) przyłączyła się francuzka częśc (Trizonia).Tego samego roku doszło do reformy walutowej. Doprowadziło to do zablokowania Berlina przez wojska radzieckie (24.06 1948-4.05 1949)w wyniku tego 7.09.1949r powstało RFN oraz NRD.

W 1955 rozpoczął się ostatni etap dyskusji 4 mocarstw na temat zjednoczenia Niemiec. W 1958 Chruszczow wezwał do rewizji dotychczasowego statusu Berlina zachodniego, jednak rozmowy na ten temat zakończyły się fiaskiem. 13 sierpnia 1961 został zamknięty przez NRD odcinek granicy przebiegający przez obszar Berlina ,zbudowano mur berliński. .Po raz ostatni mocarstwa wypowiedziały się w sprawie Niemiec w 1990r wyrażając zgode na ich zjednoczenie.

Podobne prace

Do góry