Ocena brak

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

Autor /preaxreonKern Dodano /16.05.2006

1. Polityka ludnościowa w świecie
2. Polska a polityka ludnościowa.
Vide- świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, rynek pracy etc.
Determinizm demograficzny- pozwala na prawidłowe wykonywanie polityki społecznej.
2 grupy działań polityki ludnościowej:Pronatalistyczna- wzrost liczby ludności i Antynatalistyczna- wstrzymanie wzrostu liczby urodzeń.
Europa prowadzi pierwszy typ polityki. Wynika to z faktu demograficznego starzenia się społeczeństwa. (w Polsce 17, 5% ludności w wieku poprodukcyjnym- próg starości zaawansowanej to 18%) Polityka ludnościowa- Celowe i długoterminowe oddziaływanie państwa na ruch naturalny i wędrówkowy ludności.
Cele ogólne polityki ludnościowej:
1. Osiągnięcie pożądanego stanu i struktury ludności- odpowiadający rynkowi pracy, służbie zdrowia, ubezpieczeniom społecznym.
2. Tworzenie korzystnych warunków dla pożądanego stanu społeczeństwa- czynniki polityczne, kulturowe, społeczne i prawne
3. Biologiczne przetrwanie narodu.
4. Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno- ekonomicznego(uwzględnienie zarówno celów gospodarczych i społecznych)- dopasowanie do tego rozwoju czynników demograficznych.
Podmioty realizujące Ply Władza publiczna- centralna i lokalna na szczeblu samorządowym., Kościoły Zw wyznaniowe, Organizacje pozarzadowe, Inne organizacje które są w stanie wykonywać zadania PL.
Cele szczegółowe PL:
1. Zmiana postanowień jednostkowych odnośnie zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Propagowanie idei rodziny, małżeństwa.
2. Kształtowanie postaw prokreacyjnych- Kształtowanie na rzecz zwiększania dzietności- poziomu urodzeń.
3. Podnoszenie jakości życia młodego pokolenia- osób wstępujących w wiek reprodukcji, zawierania małżeństw. Poprzez Rozwój ochrony zdrowia i edukacji.
4. Wspieranie aktywnego uczestnictwa wszystkich pokoleń w...................
Obszary polityki ludnościowej: Praca, Zabezpieczenia społeczne, Mieszkalnictwo, Edukacja, Służba zdrowia, Polityka narodowościowa
Cele w Polsce współcześnie Rządowa Rada Ludnościowa opracowała program 4 celów:
1. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin- najbardziej rozbudowany segment-
2. Tworzenie warunków do integracji w starzejącym się społeczeństwie- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2050 roku % osób pow. 60 roku życia to niemal 40%.
3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa i ograniczenie umieralności- kluczowy cel- odwołując się do materiału- najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce- choroby układu krążenia i choroby nowotworowe- chodzi o propagowanie badań. Ograniczenie umieralności- nadumieralność wśród mężczyzn.
4. Określenie kierunków i zasad polityki migracyjnej.
Demograficzne uwarunkowania PS. Nie ulega wątpliwości, że na te sprawy wpływa szereg czynników- kulturowe(pozycja mężczyzny i kobiety, dostępność zawodów dla kobiet, równouprawnienie), strukturalne(sytuacja na rynku pracy), ekonomiczne(warunki i poziom życia), czynniki instytucjonalne(polityka rodzinna- z natury zorientowanej na wspieranie rodzin) W społeczeństwie polskim najczęstsza jest rodzina nuklearna- rodzice i dzieci.

Podobne prace

Do góry