Ocena brak

Polityka cen

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Zbiór działań przedsiębiorstwa podejmowanych w celu skoordynowania sposo-
bów —> kalkulowania cen produktów z decyzjami dotyczącymi wyboru —> rynku
docelowego, tworzenia i/lub utrwalania —> image firmy i wykorzystania pozo-
stałych —» instrumentów marketingu. P.c. pełni rolę pomocniczą wobec —» strate-
gii marketingowej przedsiębiorstwa, bezpośrednio wspierając jej realizację. P.c.
powinno się planować, co wymaga wielopłaszczyznowych analiz i działań
w zakresie: —> celów polityki cen, wyznaczania —> kierunków polityki cen,
wyboru rodzaju p.c, określania sposobów —> wdrażania polityki cen oraz
—> dostosowywania polityki cen do zmian wewnętrznych i zewnętrznych warun-
ków gospodarowania. Ustalenie globalnej p.c. stanowi podstawę wyznaczenia
określonych c. produktów oferowanych na rynku. Ustalenia te muszą być
dokonywane ze świadomością zachowania koniecznej spójności między po-
szczególnymi rodzajami działań i/lub nie mogą prowadzić do działań sprzecz-
nych. 

 

Podobne prace

Do góry