Ocena brak

POLITYKA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLITYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka rządzenia państwem, od polis = miasto-państwo) nłc. politica [sc. ars]; ang. politics; fr. la politique; run. Politik

  1. W koncepcjach sofistów i u Platona: dział etyki obejmujący problematykę ży­cia w polis. Podobnie współcześnie słowo „polityka" w niektórych kontekstach do­tyczy tego wszystkiego, co się wiąże z ży­ciem zbiorowym obywateli (np. w wyra­żeniu „ekonomia polityczna").

  2. U Arystotelesa: sztuka rządzenia pań­stwem lub nauka o sprawowaruu władzy. W obrębie polityki mieści się zarówno ety­ka, jak i retoryka; dla Arystotelesa etyka jest szczególną dziedziną polityki, a nie odwrotnie (nie zna on terminu ethike [te-chne], zna natomiast określenie politike [techne]). Filozofia polityczna rozpatruje róż­ne formy władzy i analizuje różne formy zorganizowania państwa {politeta — ustrój państwa).

Podobne prace

Do góry