Ocena brak

POLIREALIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLIREALIZM (gr. polys = liczny + nłc. realis = rzeczowy, odnoszący się do rze­czy) fr. polyrealisme

Szczególna odmiana —> pluralizmu, we­dług której istnieje wiele porządków rze­czywistości niewspółmiernych ze sobą i nie dających się sprowadzić do wspólnego mianownika, takich jak rzeczywistość zmysłowa, rzeczywistość logiczna i mate­matyczna, rzeczywistość moralna itp. Jako polirealizm można określić np. koncepcję wielości rzeczywistości L. Chwistka, we­dług którego rzeczywistość obejmuje za­równo rzeczy — świat potocznego do­świadczenia, jak i osoby, zarówno obiekty fizyczne — świat poznania przyrodnicze­go, wrażenia — świat opisywany przez psychologię, jak i wyobrażenia — świat wytworów ludzkiego ducha.

Do góry