Ocena brak

POLIMORFIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLIMORFIZM (gr. polys = liczny + morphe = kształt) ang. polymorphisme; fr. polymorphisme; nm. Polymorphie

Wielopostaciowość czegoś, np. bytu, ży­cia, osobowości.

1. Polimorfizm antropologiczny — po­gląd, że człowiek jest istotą niejednorod­ną, wielopostaciową, której różne aspekty objawiają się w różnym stopniu zależnie od sytuacji, doświadczeń, przeżyć. Pogląd ten przeciwstawia się jednoznacznym konce­pcjom natury ludzldej, takim jak Ch. Darwi­na, Th. Hobbesa, F. W. Nietzschego i in.

2. biol. Występowanie w obrębie jedne­go gatunku (najczęściej wśród osobników żyjących w społecznościach lub kolonial­nie) dwóch lub większej liczby form o ce­chach uwarunkowanych i kontrolowanych genetycznie, różnicujących owe for­my pod względem morfologicznym lub etologicznym. Najczęściej spotyka się dwie przeciwstawne formy — występo­wanie osobników różnej płci (dymorfizm płciowy).

Podobne prace

Do góry