Ocena brak

Policja sesyjna sądu na tle kar porządkowych

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych

1.Kary porządkowe

2. Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego.

3.Obciazenie dodatkowymi kosztami postępowania

Ogół uprawnień do stosowania środków wymuszających zachowanie porządku w czasie rozprawy nazywa się policja sesyjna ( posiedzenia)

Część tych uprawnień ma przewodniczący rozprawy, a część skład orzekający. Przewodniczący:

a)wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej spokoju i porządku ( 372)

b)może upomnieć oskarżonego ( 375 § 1) i każda inna osobę ( nie będąca uczestnikiem rozprawy), jeżeli narusza powagę spokój lub porządek czynności sądowych ( 42 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych u.s.p. )

c) może wydalić oskarżonego lub te osobę z sali rozpraw ( 375§ 1, 42 § 1 usp, ) jeżeli upomnienie nie było skuteczne.

Sąd ( skład orzekający) dysponuje środkami mającymi charakter kar porządkowych, mimo identycznego nazewnictwa ze środkami karnymi:

a)w razie ciężkiego naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny do wysokości dwukrotnego najwyższego wynagrodzenia lub kara pozbawienia wolności do 7 dni zaś osobie pozbawionej wolności można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności ( 43 § 1 usp )

b)może wydalić z sali także osobę biorącą udział w sprawie, gdyż mimo uprzedzenia o skutkach prawnych jego nieobecności nadal zachowuje się niewłaściwie ( 42 §2 usp)

c)może wydalić z sali publiczność z powodu jej niewłaściwego zachowania się ( art. 46 usp )

d) może ukarać karą porządkową grzywny do wysokości dwukrotnego najniższego wynagrodzenia za ubliżanie w piśmie powadze sądu lub użycie wyrazów obraźliwych ( 43 § 2 usp )

Przepisy o policji sesyjnej nie maja zastosowania do sędziów i ławników należących do składu orzekającego ani do prokuratora ( jako oskarżyciela publicznego), a kary pozbawienia wolności – do adwokatów i radców prawnych biorących udział w sprawie ( 45 usp)

Do góry