Ocena brak

POLE PSYCHOLOGICZNE

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POLE PSYCHOLOGICZNE ang. psychological field; fr. champ psychologique; nm. psych{olog)isches Feld

psych. Obszar wyznaczony przez ogół określonych zjawisk, faktów itp., zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, będący czymś w rodzaju boiska dla zmiennego i ruchomego układu sił, w które uwikłany jest podmiot (K. Lewin). Pojęcie utworzone w związku z potrzebą podkreślenia złożo­ności i wzajemnego oddziałjrwania wpły­wów, jakim podlega jednostka, stanowią­ca element tego obszaru, stosowane zwła­szcza w —> psychologii topologicznej, bu­dowanej przez analogię do topologii ma­tematycznej.

Pole percepcyjne (fenomenologi­czne) — to wszystko, co jest aktualnie do­świadczane {-^ doświadczenie /2/) przez jednostkę. To zaś, co jest fizycznie obecne, lecz nie jest spostrzegane, nie stanowi ele­mentu pola percepcyjnego.

Podobne prace

Do góry