Ocena brak

Pokrewieństwo - Życie seksualne a niepewność ojcostwa

Autor /Zack Dodano /03.08.2011

Najlepiej będzie rozpatrywać macierzyństwo i ojcostwo razem. Te dwie strony ro-dzicielstwa powiązane są ze sobą  życiem seksualnym. W dyskusjach na temat pokre-wieństwa nadmiernie uwypuklano znaczenie swobody seksualnej dzikich. W przy-padku, gdy zachodzą stosunki seksualne między dwiema grupami, jak zwyczaj pirrau-ru w środkowej Australii oraz sporadycznie na Syberii i Melanezji, lub są tylko dozwo-lone, jak między klasami małżeństw i klanami, niektórzy antropologowie mają tenden-cję do mówienia o „jeszcze istniejącym małżeństwie grupowym”, zapominając, że mał-żeństwo oznacza coś więcej niż tylko prawo do stosunków seksualnych.

A znowu w różnych obyczajach natury religijnej i ceremonialnej (prostytucja religijna, ius primae noctis, defloracja rytualna, rozwiązłość w czasie nocy poślubnej, gościnność seksualna i wymiana partnerów) doszukiwano się pierwotnego komunizmu seksualnego, co w powiązaniu ze świadectwem terminów klasyfikacyjnych doprowadziło do hipotezy o pierwotnym promiskuityzmie i rodzinie grupowej. Jednakże swoboda seksualna jest kwestią całkowicie różną od w o l -no ś ci rodzicielstwa, a w związku z tymi zjawiskami wytworzyły się pewne interesujące instytucje i reguły prawne.

Podobne prace

Do góry