Ocena brak

Pokrewieństwo - Brak grupowego ojcostwa

Autor /Fred Dodano /03.08.2011

Idee i instytucje, które rządzą poczęciem, ciążą i urodzeniem, pokazują, że nie mogą być rozpatrywane jako fakty czysto fizjologiczne, lecz jako fakty głęboko modyfiko-wane przez kulturę i organizację społeczną. Poczęcie nie jest pozostawione przypad-kowi, nawet gdy dozwolone są nieskrępowane stosunki seksualne, lecz musi ono zajść w obrębie małżeństwa.

Społeczeństwo narzuca, że podstawowy układ pokrewieństwa ma być indywidualną rodziną na bazie indywidualnego małżeństwa. Udziela przez to poparcia naturalnej czułości i uczuciom, które, jak się zdaje, są wrodzone rodzicom, zarówno ludzkim, jak i zwierzęcym. Dziecko z kolei odpowiada jedynym w swoim rodzaju, trwającym przez całe życie przywiązaniem do jednej kobiety i jednego męż-czyzny, którzy tworzą jego pierwszy społeczny horyzont, to znaczy do swego ojca i matki.

Podobne prace

Do góry