Ocena brak

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Postępowanie przed MTS

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Postępowanie to składa się z dwóch części:

-pisemnej

-ustnej

-w toku postępowania pisemnego strony przedkładają trybunałowi memoriały, kontrmemoriały i w razie potrzeby repliki, akty i dokumenty dla poparcia swego stanowiska

-doręczenie za pośrednictwem sekretarza trybunału

-rozprawa przed trybunałem jest publiczna

-rozprawa kieruje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes lub sędzia najstarszy wiekiem

-przedstawiciele, doradcy, i adwokaci stron przed trybunałem korzystają z przywilejów i immunitetów

Wyrok

Zapada większością głosów; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego

Trybunał nie jest związany precedensami

-wyrok wyd. przez trybunał jest ostateczny

Obowiązuje regulamin uchwalony przez trybunał z roku 1978 z poprawkami z 5 grudnia 2000r.

4.miedzynarodowy trybunał prawa morza

-w roku 1996 po wejściu w życie konwencji o prawie morza, został utworzony zgodnie z artykułem 287 konwencji z montego bay międzynarodowy trybunał prawa morza

-trybunał złożony jest z 21 niezawisłych sędziów reprezentujących główne systemy prawne świata

-w składzie nie może być dwóch obywateli tego samego państwa

-trybunał powołał ze swojego składu izbę złożoną z jedenasty sędziów

-izba ma zajmować się sporami dot. Interpretacji lub stosowania konwencji o prawie morza.

-decyzje trybunału są ostateczne i wiążące tylko dla stron sporu i w danej sprawie

-językami roboczymi sa franc i ang

Siedziba trybunału jest Hamburg

Podobne prace

Do góry