Ocena brak

POKÓJ

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POKÓJ gr. eirene; łc. pax; ang. peace; fr. pace nm. Friede


Stan zgody między ludźmi w życiu spo­łecznym — między członkami rodzin, członkami różnych grup, między strona­mi czy obozami, między narodami. Ażeby zgoda mogła być rzeczywista i prawdzi­wa, powinna polegać nie tyle na umowach i paktach, ile znajdować oparcie w umysłach i sercach sygnatariuszy. W rozumie­niu chrześcijańskim jedynym dawcą pokoju jako ładu w sercu człowieka jest Bóg. Według określenia Tomasza z Akwinu po­kój to „porządek wspólnotowego życia opartego na sprawiedliwości"; definicję tę można by uzupełnić o element niiłości: po­kój to równowaga między sprawiedliwością i miłosierdziem, parafrazując Wincentego Kadłubka, według którego „sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, a mi­łosierdzie bez sprawiedliwości głupotą".

Poczynając co najmniej od B. Spinozy, myśl filozoficzno-społeczna odeszła od negatywnej definicji pokoju, według któ­rej pokój to brak wojny (w myśl dewizy si vis pacem, para helium), i wysunęła ideał, a zarazem postulat „wiecznego pokoju" (I. Kant, K. Jaspers, P. Teilhard de Chardin). Teilhard np. ucieleśnienie owego ideału w życiu ludzkości uznaje za strukturalną własność ewolucyjnego rozwoju człowieka.

Podobne prace

Do góry