Ocena brak

Pojemność rynku

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011

Charakterystyka

Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest potencjał rynku, rozumiany jako maksymalna możliwa do osiągnięcia sprzedaż określonego dobra lub rodzaju dóbr w określonym czasie przy danych nakładach na marketing (A. Balicki 2002, s.110).

Determinanty pojemności rynku

Pojemność rynku jest determinowana przez te same czynniki, które wpływają na popyt: potrzeby, dochody i ceny.

Potrzeby

Potrzeby, wpływając na popyt, pośrednio wpływają również na strukturę, kształt i pojemność rynku. Mają one zróżnicowany charakter, natężenie i źródło. Konkretne potrzeby są związane z określonymi jednostkami konsumującymi. Mogą nimi być osoby lub grupy osób (np. gospodarstwa domowe), a w szerokim znaczeniu każda jednostka, z istnieniem której wiąże się powstanie jakiejś potrzeby (np. zwierzę, maszyna). Analiza rynku wymaga często wyróżnienia jednostek konsumpcyjnych ze względu na wybrane cechy (np. wiek, płeć).


Dochody

Z dochodów finansowane są konsumpcja i oszczędności. Od wysokości dochodów ludności zależy, jaka ich część jest konsumowana. Zmiana wysokości dochodów pociąga za sobą także zmianę struktury wydatków na poszczególne dobra (prawo Engla). Wzrost dochodów może być przyczyną:

  • ilościowego wzrostu popytu w obrębie produktów tej samej jakości,
  • jakościowego wzrostu popytu w obrębie produktów tej samej ilości,
  • ilościowego i jakościowego wzrostu popytu na dane produkty,
  • ilościowego spadku popytu przy jego wzroście jakościowym,
  • ilościowego spadku popytu w obrębie produktów tej samej jakości.

Cena produktu

Cena wpływa na popyt w kierunku odwrotnym niż potrzeby i dochody, tzn. jej wzrostowi towarzyszy spadek popytu.

Szacowanie pojemności rynku

Pojemność rynku jest kategorią o charakterze ilościowym, najczęściej obliczaną jako iloczyn liczby konsumentów i przeciętnego spożycia danego dobra:


<center><span style"font-size: 150%"><math>Q N*s</math></span></center>


gdzie:

Gdy konieczne jest wzięcie pod uwagę jedynie określonych grup konsumentów (np. dzieci), wzór przyjmuje postać:


<center><span style"font-size: 150%"><math>Q K*p*q</math></span></center>


gdzie:

Gdy należy uwzględnić zróżnicowanie spożycia dobra ze względu np. na wiek lub płeć, stosuje się wzór:


<center><span style"font-size: 150%"><math>Q K*w_{i}*p_{i}*q_{i}</math></span></center>


gdzie:

  • Q - pojemność rynku i-tej grupy jednostek konsumujących,
  • K - liczba jednostek konsumujących,
  • w<sub>i</sub> - wskaźnik udziału i-tej grupy jednostek konsumujących w ogólnej liczbie jednostek,
  • p<sub>i</sub> - prawdopodobieństwo zakupu w i-tej grupie jednostek,
  • q<sub>i</sub> - liczba jednostek produktu nabywanego przez i-tą grupę jednostek konsumujących.

Pojemność rynku można również wyrazić wartościowo: jest to iloczyn liczby jednostek i średnich cen produktów.


Badania pojemności rynku są najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa handlowe i producentów poszczególnych dóbr. Źródłem danych służących za podstawę wyliczeń są badania budżetów rodzinnych i statystyki ludności. W niektórych przypadkach, z uwagi na niedostępność lub nieprecyzyjność danych, konieczne są przybliżenia.


Autor: Katarzyna Kasperczyk
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry