Ocena brak

Pojęcie zasad prawa pracy. Wymień podstawowe zasady prawa pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Za z. p. p. mogą być uznane tylko te normy ogólne, które zajmują centralne miejsce w systemie norm prawa pracy i wyrażają podstawowe idee i założenia polityki społecznej państwa, a które jako z. p. p. zostały określone przez samego ustawodawcę lub ze względu na swoją treść, miejsce i rolę wśród innych norm prawnych uznane zostały za takie przez naukę prawa lub orzecznictwo. Spełniają one funkcję dyrektyw kształtujących działalność organów władzy i administracji oraz pracodawców oraz funkcję wskazówek interpretacyjnych. Podstawowe z. p. p. są wymienione w kodeksie prawa pracy art. 10-18.

Zasady prawa pracy:

1.Zasada wolności pracy

2.Zasada swobody nawiązania stosunku pracy

3.Zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika

4.Zasada równego traktowania pracowników

5.Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy

6.Zasada odpłatności pracy

7.Prawo do wypoczynku

8.Zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

9.Zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników

10.Ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych

11.Ochrona uprawnień pracownika

12.Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców

13.*Zasada ryzyka pracy

14.*Zasada podporządkowania pracownika

* - nie są to podstawowe zasady prawa pracy, ale są też wymieniane w nauce prawa pracy.

Podstawowe zasady prawa pracy

Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia.

Art. 11. Nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Art. 11[1]. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 11[2]. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie pracy.

Art. 11[3]. Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynależność związkową - jest niedopuszczalna.

Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie najniższego wynagrodzenia za pracę.

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Art. 16. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.

Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Art. 18. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Art. 18[1]. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji.§ 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa.

Art. 18[2]. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 18[3]. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień, określonych w przepisach, o których mowa w art. 18[1] i 18[2].

Zasada prawa do pracy

Zgodnie z art. 65 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.

Wyjątki określa ustawa ;

1.Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę .

2.Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane .

Formy i charakter dopuszczalnego zatrudnienia określa ustawa.

3.Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalenia tej wysokości określa ustawa..

4.Władze publiczne prowadza politykę zmierzającą do pełnego , produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

Powyższa regulacja kształtuje swobodę wyboru pracy , nie określa natomiast prawa obywatela do pracy.

W orzecznictwie Trybunału przed wejściem w życie Konstytucji z 1997r. prawo do pracy oznaczało pracę za wynagrodzeniem według ilości i jakości pracy. Zakładało ono swobodę wyboru i podjęcia pracy jako koniecznego elementu prawa do pracy . Nie oznaczało ,że jednostce przysługuje roszczenie do zatrudnienia . Wynikał z niego jedynie obowiązek państwa prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego , produktywnego zatrudnienia.

Podobne prace

Do góry