Ocena brak

Pojęcie, przedmiot, funkcje, podsystemy administracji publicznej

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Samo słowo administracja pochodzi z łaciny od słów ministrare – służyć i administro – kierować. Do pojęcia administracji można podchodzić i definiować je na wiele sposobów:

Podejście statyczne: administracja jest systemem organów powołanych do realizowania zadań publicznych w prawnie określonych ramach. W tym ujęciu mogą to być tylko jednostki państwowe albo jednostki państwowe i niepaństwowe wykonujące zadania publiczne.

Podejście dynamiczne: administracja to bezpośrednie, praktyczne działanie dla realizacji zadań, wykonywane na zasadach określonych przepisami prawa, upoważniającymi do stosowania władztwa państwowego.

Definicja negatywna administracji: jest to działalność publiczna, która nie jest działalnością ustawodawczą ani sądowniczą.

Definicja pozytywna administracji: opisuje cechy, cele, funkcje i formy działania administracji:

Funkcje administracji:

 • inicjatywność – nie tylko mechaniczne wykonywanie poleceń

 • wykonawstwo – czyli przede wszystkim podporządkowanie ustawodawstwu

Cel działania administracji publicznej to dobro publiczne. Administracja publiczna kieruje się dobrem ogólnospołecznym a nie prywatnym.

Cechy administracji publicznej:

 • działa w imieniu i na rachunek państwa

 • ma charakter polityczny

 • działa w granicach i na podstawie prawa

 • nie działa dla osiągnięcia zysku

 • posiada charakter monopolistyczny, bezosobowy i władczy

 • jest zorganizowana na zasadzie kierownictwa i podporządkowania

 • działa w sposób ciągły i stabilny

 • działa nie tylko na wniosek zainteresowanych w uzyskaniu rozstrzygnięć ale także z własnej inicjatywy

Trzy elementy administracji publicznej:

 • natura organizacyjna

 • natura funkcjonalna

 • natura prawna

W ujęciu organizacyjnym mówimy o podmiotach realizujących cele administracji publicznej. W ujęciu funkcjonalnym o przedmiocie działania administracji publicznej. W ujęciu prawnym spoglądamy na całość działalności administracji publicznej.

Trzy spojrzenia na definicję administracji publicznej:

 • Kulesza – administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich na rzecz interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie prawa i w określonych prawem formach.

 • Kieres – administracja publiczna to przyjęte przez państwo i realizowane przez jego organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikające z życia w społecznościach

 • Peters – administracja publiczna to dwa czynniki – funkcje i przedmiot. Funkcje to proces stosowania określonych reguł czyli przekształcania ogólnych przepisów w konkretne decyzje dotyczące indywidualnych spraw. Przedmiot to to czym zajmują się organy władzy.

Funkcje administracji publicznej według Kuleszy i Izdebskiego:

Czasem do tego podziału dodawana jest funkcja czwarta – zarządzanie rozwojem, czyli na przykład tworzenie strategii rozwoju województwa.

Podsystemy administracji publicznej:

Mówi się też o trzecim podsystemie – organizacjach pozarządowych. Należą one do administracji publicznej gdy wykonuja działania z zakresu tejże.

W dzisiejszej Europie należy też dodać czwarty podsystem – administrację Unii Europejskiej.

Pojęcie dobra wspólnego:

Jest to suma indywidualnych interesów czy celów. Dobro wspólne jest zbiorem celów, które powinny zapewnić dobrobyt każdemu obywatelowi. Jest to ideał, do którego należy dążyć. Do dobra wspólnego można zaliczyć:

Podobne prace

Do góry