Ocena brak

Pojęcie prawa, wolności i obowiązku obywatelskiego

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Prawa obywatelskietermin określający pierwotnie zespół praw przyznanych jednostce przez porządek prawny określonego państwa w oparciu o kryterium przynależności państwowej (obywatelstwa). Obecnie w związku z rozwojem prawo-międzynarodowej ochrony praw jednostki, rozróżnienie między prawami obywatelskimi, a prawami człowieka straciło na znaczeniu. Pojęcie praw obywatelskich używane jest często zamiennie z określeniami: prawa podstawowe, prawa człowieka, prawa konstytucyjne. Współcześnie upowszechniło się rozumienie praw obywatelskich jako wszelkich praw podmiotowych przysługujących obywatelom wobec państwa. Prawa obywatelskie można podzielić na prawa gwarantowane konstytucyjnie oraz prawa chronione na podstawie ustaw.

Wolności obywatelskiekategoria praw podstawowych służących zapewnieniu obywatelom sfery wolnej od ingerencji państwa (sfery prywatności). Wolności te jako pierwsze zostały zadeklarowane i sprecyzowane przez nowożytne państwa; są pierwotne wobec praw obywatelskich i stanowią ich gwarancje, gdyż tylko człowiek wolny może w pełni korzystać ze swoich praw. Wśród wolności obywatelskich wyróżnić można: a) wolności osobiste, a więc wolności najściślej związane z osobą fizyczną, przysługujące jej w stosunku do organów państwowych oraz b) wolności polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne.

Obowiązek obywatelski – zagadnienie to jest czasami pomijane i to nie tylko w analizach statusu obywatela, ale i w regulacjach konstytucyjnych. Dowodzi się bowiem, że człowiek rodzi się wolny i równy, natomiast jego obowiązki w stosunku do zbiorowości są wtórne i mniej istotne niż prawa i wolności.

Podobne prace

Do góry