Ocena brak

POJĘCIE POWIATU

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi w art. 1, że przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

  • Powiat, tak jak gmina, ma wymiar społecznykwalifikacja mieszkańców jako wspólnoty następuje z mocy prawa

  • Drugim ważnym elementem jest obszar (powiat jest podmiotem o charakterze terytorialnym)

  • Ustawa o samorządzie powiatowym ustanawia dwie kategorie powiatów. Powiat jest zasadniczą jednostką podziału terytorialnego, która obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo cały obszar miasta (miasto na prawach powiatu)

  • Przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatów i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze, zapewniając zdolność wykonywania zadań publicznych

  • Kompetencje w zakresie tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia powiatów należą do Rady Ministrów, która rozstrzyga o tym po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

  • W drodze rozporządzenia Rady Ministrów ustalane są także zasady i tryb postępowania w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

  • Aktualnie mamy 380 powiatów, w tym: 315 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu

Podobne prace

Do góry