Ocena brak

Pojęcie organu administracji publicznej

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Organ administracji publicznej jest zasadniczą jednostką składową ad­ministracji w sensie podmiotowym.

M. Jaroszyński (1956) traktuje organ jako wyodrębnioną część aparatu państwowego (jednostkę organizacyjną), która wyposażona przez przepisy prawa w określony zakres kompetencji wykonuje zwierzchnią władzę państwa w formach administracji, przy czym organizowanie bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa musi stanowić wyłączne lub główne zadanie tego organu.

Wg K. Sobczaka (1961) organ administracyjny to organ państwowy, którego działalność polega na organizowaniu bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa.

W. Brzeziński (1968) określa organ administracji jako „taki organ państwo­wy, który działa w zakresie administracji wyłącznie lub w przeważającej mierze w swoistych dla administracji formach działania".

J.Starościak (1969) definiuje organ administracyjny jako wyodrębnioną jednostkę organizacji państwowej, posiadającą ustalony prawem zakres działania (które może być zaliczone na rzecz państwa w zakresie organizowania stosunków społecz­nych) oraz podejmującą to działanie za pośrednictwem określonych prawem osób i w swoistych dla niej formach prawnych.

J. Dawidowicz (1970) konstruuje pojęcie organu z innego punktu widzenia, według niego „organ administracji państwowej jest to organ państwowy wyposażony w prawnie określoną możliwość jednostronnego i wiążącego wyznaczania zachowania się określonych podmiotów".

Wszystkie te definicje są w mniejszym lub większym stopniu porównywalne do siebie, na ich podstawie można zbudować następującą definicję:

Organ administracji publicznej to człowiek (lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego):

- znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego,

- powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu,

- działający w granicach przyznanych mu przez prawo kom­petencji.

Podobne prace

Do góry