Ocena brak

Pojęcie logistyki

Autor /Dale Dodano /20.03.2013

Pojęcie logistyki oraz rozwój i zastosowanie koncepcji logistycznych mają na świecie bogaty rodowód i tradycje. W literaturze przedmiotu wspomina się różne źródła pochodzenia i rozwoju pojęcia „logistyka”. Do badań i kształtowania procesów gospodarczych (w sferze dystrybucji towarów) pojęcie logistyki zostało „zapożyczone” z wojskowości i zastosowane po raz pierwszy w literaturze USA pod koniec lat 50. XX w. Intensywne zajmowanie się zagadnieniem logistyki najpierw w USA, a później w krajach Europy Zachodniej prowadziło do różnych interpretacji i powstania wielu pojęć oraz teoretycznych koncepcji z tego zakresu. Bliższa analiza pojęcia logistyki pozwala na stwierdzenie, że definicje sformułowane przez różnych autorów różnią się pod względem zakresu obejmowanych procesów fizycznego obiegu towarów (zasięgiem i strukturą przedmiotowo-instytucjonalną), ich sposobem traktowania, interpretacją szczegółowych celów, wykazując na ogół zgodność co do samej istoty problemów stanowiących ich zasadniczą treść.

Znane w literaturze definicje i koncepcje logistyki można rozważać (zwłaszcza w miarę obejmowania ich treścią coraz bardziej kompleksowych i złożonych problemów logistycznych) w aspekcie:

-    koncepcyjno-funkcjonalnym, logistykę można rozumieć jako pewną koncepcję zarządzania przepływami dóbr i informacji, w znaczeniu zbioru metod i funkcji planowania, sterowania, organizowania i kontroli, opartych na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych przepływów;

-    przedmiotowo-strukturalnym, logistykę można traktować jako zintegrowany proces przepływów towarowych i informacyjnych lub określony kompleks przedsięwzięć i rozwiązań strukturalnych związany z integracją i realizacją tych przepływów;

-    efektywnościowym - logistykę można uważać za pewną orientację i determinantę wzrostu efektywności, zorientowaną na oferowanie klientom pożądanego serwisu (poziomu i jakości obsługi logistycznej), przy równoczesnej racjonalizacji struktury kosztów logistycznych i wzroście ogólnej efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie.

Punktem wyjścia jest tworzenie koncepcji logistyki, która na podstawie systemowej i strategicznej orientacji umożliwia nowe rozwiązywanie problemów. Ramy, w których może się rozwijać koncepcja logistyki, stanowią cele przedsiębiorstwa i marketingu oraz wkomponowane w ich strukturę cele logistyki, jak również zintegrowane komponenty (instrumentarium) gwarantujące realność wspomnianej koncepcji. W tym sensie szczególnie interesująca wydaje się definicja sformułowana przez S. Kulnmera i J. Webera. Autorzy ci definiują logistykę jako koncepcję zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i powiązań między jego partnerami rynkowymi. Zorientowana na przepływ dóbr koordynacja polega przede wszystkim na koordynacji podsystemów planowania, sterowania, realizacji i kontroli (od sfery strategicznej do operatywnej), jak również koordynacji dostawców, przedsiębiorstw i nabywców.

Logistyka integruje obecnie na coraz większą skalę:

-    procesy uzgadniania celów,

-    procesy kształtowania systemów logistycznych,

-    procesy planowania i sterowania.

Rozwija się jako instrument strategiczny.

Szczególnego znaczenia nabiera przy tym koordynacja, która wkomponowana w system przepływów materiałów i towarów, stanowi - zdaniem J. Webera - o istocie nowoczesnej koncepcji logistyki.

Problem sprowadza się m.in. do koordynacji (w sensie długofalowym):

-    styków funkcji i czynności logistycznych z innymi funkcjami w przedsiębiorstwie,

-    styków i tendencji w całym układzie rynkowym.

Z analizy struktury treści przytoczonych definicji wynika, że niemal wszyscy, spośród zaprezentowanych autorów, akcentują następujące cechy pojęcia logistyki:

-    transformacja czasowo-przestrzenna przedmiotu przepływów (dóbr i wartości);

-    integracja funkcji planowania, sterowania oraz organizacji i kontroli procesów logistycznych;

-    przyporządkowanie przepływów informacji przepływom towarów;

-    orientacja na kryterium efektów i użyteczności rynkowych, związanych z realizacją dostaw, oraz kryterium racjonalizacji struktury kosztów;

-    wyodrębnienie zakresu i struktury przedmiotu działalności logistycznej.

Z punktu widzenia ewolucji i koncepcji logistyki wydaje się zauważalna wyraźna zmiana w traktowaniu podstawowych komponentów pojęcia logistyki, idąca w kierunku koncepcji zarządzania. Istotę tej koncepcji nie stanowią przy tym poszczególne czynności logistyczne, lecz zorientowane na zarządzanie, zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów logistycznych. Planowanie, sterowanie oraz organizacja i kontrola procesów logistycznych nabierają podstawowego znaczenia, gdyż bez tych funkcji nie jest możliwe efektywne i sprawne wdrożenie logistycznego myślenia i działania w praktyce. Wyrazem przywiązania coraz większej wagi do wspomnianych aspektów i funkcji planowania, sterowania oraz organizacji i kontroli procesów logistycznych są również przykłady redefiniowania pojęcia logistyki przez niektórych autorów zajmujących się przez wiele lat problematyką logistyki.

Podobne prace

Do góry