Ocena brak

POJĘCIE, ISTOTA I SPECYFIKA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH JAKO NAUKI EKONOMICZNEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

MSG zajmuje się gospodarką światową.

Nauka o międzynarodowych stosunkach gospodarczych dotyczy teorii i polityki, przy czym objęte nią zjawiska mogą być rozpatrywane z punktu widzenia świata jako całości, oraz określonego kraju czy grupy krajów. W zależności od tego można mówić o międzynarodowych stosunkach gospodarczych lub o zagranicznych stosunkach gospodarczych danego kraju. W pierwszym przypadku myśli się o przepływie towarów i usług, technologii i pieniądza między różnymi krajami lub grupami krajów (ogólne rozmiary eksportu i importu wszystkich krajów świata łącznie, międzynarodowy handel żywnością, surowcami, towarami). W drugim przypadku ma się na myśli powiązania gospodarcze określonego kraju lub ugrupowania krajów z zagranicą ( wielkość eksportu i importu i ich miejsce w produkcji i dochodzie narodowym danego kraju, rola zaopatrzenia rynku krajowego).

Istotą tej nauki jest badanie praw ekonomicznych rządzących procesami zachodzącymi w gospodarce światowej (w odróżnieniu od zagranicznej lub międzynarodowej polityki ekonomicznej, które określają metody i środki osiągania przez państwo postawionych sobie celów gospodarczych oraz osiągania celów różnych krajów w drodze współpracy gospodarczej z zagranicą, głównie przez zawieranie międzynarodowych porozumień gospodarczych, jak też tworzenie wspólnych, międzynarodowych instytucji i organizacji gospodarczych). MSG rozumiane jako dyscyplina naukowa opierają się na takich samych podstawach metodologicznych, jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii.

Istotą MSG w skrócie są więc stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego, a także różnych perspektywach rozwojowych. Rozwój tych stosunków jest obecnie koniecznością ekonomiczną – bo wzrasta współzależność gospodarcza między krajami, postęp techniczny, przyrost ludności oraz zagrożenie dla środowiska naturalnego, wyczerpywanie zasobów naturalnych.

Nauka MSG pozwala zobaczyć iż pomyślność gospodarki narodowej, nie może być ciągle utrzymywana w świecie, w którym otoczenie będzie się składało z krajów słabo rozwiniętych i biednych, Fakt komplementarności, jaka istnieje między różnymi gospodarkami narodowymi, pozwoli zrozumieć, jak wielką rolę w rozwoju poszczególnych gospodarek odegrał międzynarodowy transfer takich czynników produkcji, jak kapitał i praca, bowiem żaden kraj nie jest samowystarczalny. Pozwalają też zrozumieć, że wiele problemów, które nie mogą być rozwiązane przez jeden kraj, można rozwiązać w kooperacji międzynarodowej.

Podobne prace

Do góry